برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر بهروز افشارنجفي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها 2
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها 2
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها 2 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00