برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر بهروز افشارنجفي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آمار و احتمالات
طرح آزمايشات
آمار و احتمالات
آمار و احتمالات مهندسي پيشرفته
موجودي پيشرفته 0
آمار و احتمالات مهندسي پيشرفته
برنامه ريزي و زمانبندي پروژه
آمار و احتمالات
آمار و احتمالات
برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها 2 0
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آمار و احتمالات : سه شنبه15:00 تا 19:00
1طرح آزمايشات : دوشنبه15:00 تا 19:00
2آمار و احتمالات : سه شنبه15:00 تا 19:00
3آمار و احتمالات مهندسي پيشرفته : پنجشنبه18:00 تا 21:00
4موجودي پيشرفته 0 : پنجشنبه15:00 تا 18:00
5آمار و احتمالات مهندسي پيشرفته : پنجشنبه18:00 تا 21:00
6برنامه ريزي و زمانبندي پروژه : چهارشنبه15:00 تا 18:00
7آمار و احتمالات : سه شنبه15:00 تا 19:00
8آمار و احتمالات : سه شنبه15:00 تا 19:00
9برنامه ريزي و كنترل توليد و موجوديها 2 0 : يكشنبه15:00 تا 18:00