برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر حسن آقابراتي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ديناميك
ديناميك
ديناميک سازه
ديناميک سازه 2
ديناميك
آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌
آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌
مقاومت‌مصالح‌2
ديناميک سازه
ديناميک سازه
ديناميک سازه
ديناميک سازه
ديناميک سازه 2
ديناميک سازه
ديناميك
ديناميك
آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌
آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌
آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌
آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌
مقاومت‌مصالح‌2
مقاومت‌مصالح‌2
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ديناميك : دوشنبه15:00 تا 18:00
1ديناميك : دوشنبه15:00 تا 18:00
2ديناميک سازه : چهارشنبه15:00 تا 18:00
3ديناميک سازه 2 : چهارشنبه18:00 تا 21:00
4ديناميك : دوشنبه15:00 تا 18:00
5آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ : سه شنبه15:00 تا 17:00
6آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ : سه شنبه17:00 تا 19:00
7مقاومت‌مصالح‌2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
8ديناميک سازه : چهارشنبه15:00 تا 18:00
9ديناميک سازه : چهارشنبه15:00 تا 18:00
10ديناميک سازه : چهارشنبه15:00 تا 18:00
11ديناميک سازه : چهارشنبه15:00 تا 18:00
12ديناميک سازه 2 : چهارشنبه18:00 تا 21:00
13ديناميک سازه : چهارشنبه15:00 تا 18:00
14ديناميك : دوشنبه15:00 تا 18:00
15ديناميك : دوشنبه15:00 تا 18:00
16آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ : سه شنبه15:00 تا 17:00
17آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ : سه شنبه15:00 تا 17:00
18آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ : سه شنبه17:00 تا 19:00
19آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ : سه شنبه17:00 تا 19:00
20مقاومت‌مصالح‌2 : يكشنبه15:00 تا 18:00
21مقاومت‌مصالح‌2 : يكشنبه15:00 تا 18:00