برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر حسن آقابراتي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مقاومت‌مصالح‌2
مقاومت‌مصالح‌2
مقاومت‌مصالح‌2
مقاومت‌مصالح‌2
مقاومت‌مصالح‌2
مقاومت‌مصالح‌2
سازه‌هاي‌فولادي‌2
سازه‌هاي‌فولادي‌2
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مقاومت‌مصالح‌2 : يكشنبه15:00 تا 19:00 و سه شنبه15:00 تا 19:00
1مقاومت‌مصالح‌2 : يكشنبه15:00 تا 19:00 و سه شنبه15:00 تا 19:00
2مقاومت‌مصالح‌2 : يكشنبه15:00 تا 19:00 و سه شنبه15:00 تا 19:00
3سازه‌هاي‌فولادي‌2 : چهارشنبه08:00 تا 12:00 و چهارشنبه14:00 تا 18:00