برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر ابوالفضل کاظمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمار و احتمالات
داده کاوي، مدل ها، الگوريتم ها و کاربردها
داده کاوي، مدل ها، الگوريتم ها و کاربردها
سمينار و روش تحقيق
کاربرد کامپيوتر
فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيک
سمينار و روش تحقيق
داده کاوي، مدل ها، الگوريتم ها و کاربردها
داده کاوي، مدل ها، الگوريتم ها و کاربردها
سمينار و روش تحقيق
آمارواحتمالات
آمارواحتمالات
آمارواحتمالات
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
1آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
2آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
3آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
4آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
5آمار و احتمالات : سه شنبه08:00 تا 12:00
6داده کاوي، مدل ها، الگوريتم ها و کاربردها : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
7سمينار و روش تحقيق : پنجشنبه15:00 تا 17:00
8کاربرد کامپيوتر : سه شنبه13:00 تا 17:00
9فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيک : جمعه15:00 تا 18:00
10سمينار و روش تحقيق : پنجشنبه15:00 تا 17:00
11داده کاوي، مدل ها، الگوريتم ها و کاربردها : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
12سمينار و روش تحقيق : پنجشنبه15:00 تا 17:00
13آمارواحتمالات : چهارشنبه10:00 تا 12:00
14آمارواحتمالات : چهارشنبه10:00 تا 12:00
15آمارواحتمالات : چهارشنبه10:00 تا 12:00