برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر محمدمهدي گيلانيان صادقي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اصول طراحي پايگاه داده 3 واحدي
اصول طراحي پايگاه داده 3 واحدي
اصول طراحي پايگاه داده 3 واحدي
امنيت شبكه پيشرفته
امنيت شبكه پيشرفته
امنيت شبكه پيشرفته
امنيت شبكه پيشرفته
امنيت شبكه پيشرفته
امنيت شبكه پيشرفته
امنيت شبكه پيشرفته
مباني رايانش امن
مباني رايانش امن
مباني رايانش امن
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
ساختمان داده ها و الگوريتم ها
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
مديريت شبكه هاي كامپيوتري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اصول طراحي پايگاه داده 3 واحدي : جمعه16:00 تا 19:00
1اصول طراحي پايگاه داده 3 واحدي : جمعه16:00 تا 19:00
2اصول طراحي پايگاه داده 3 واحدي : جمعه16:00 تا 19:00
3امنيت شبكه پيشرفته : جمعه08:00 تا 11:00
4امنيت شبكه پيشرفته : جمعه08:00 تا 11:00
5امنيت شبكه پيشرفته : جمعه08:00 تا 11:00
6امنيت شبكه پيشرفته : جمعه08:00 تا 11:00
7امنيت شبكه پيشرفته : جمعه08:00 تا 11:00
8امنيت شبكه پيشرفته : جمعه08:00 تا 11:00
9امنيت شبكه پيشرفته : جمعه08:00 تا 11:00
10مباني رايانش امن : سه شنبه15:00 تا 18:00
11مباني رايانش امن : سه شنبه15:00 تا 18:00
12مباني رايانش امن : سه شنبه15:00 تا 18:00
13ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
14ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
15ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
16ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
17ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
18ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
19ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
20ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
21ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
22ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
23ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
24ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
25ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
26ساختمان داده ها و الگوريتم ها : دوشنبه15:00 تا 18:00
27سمينار : نامشخص00:00 تا 00:00
28سمينار : نامشخص00:00 تا 00:00
29سمينار : نامشخص00:00 تا 00:00
30شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
31شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 18:00
32مديريت شبكه هاي كامپيوتري : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
33مديريت شبكه هاي كامپيوتري : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
34مديريت شبكه هاي كامپيوتري : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
35مديريت شبكه هاي كامپيوتري : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00