برنامه کلاسی ترم 973          خانم دكتر الهام عطاري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
1تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
2تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
3تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
4تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
5تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
6تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
7تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
8تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
9تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
10تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
11تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
12تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
13تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
14تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
15تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
16تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
17تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
18تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
19تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
20تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
21تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
22تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
23تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
24تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
25تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
26تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
27تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
28تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : دوشنبه08:00 تا 12:30
29ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
30ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
31ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
32ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
33ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
34ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
35ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
36ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
37ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
38ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
39ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
40ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
41ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
42ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
43ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
44ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
45ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
46ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
47ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
48ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
49ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
50ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
51ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
52ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
53ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
54ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
55ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30
56ورزش 1 خواهران بدنسازي- موازي کل : يكشنبه08:00 تا 12:30