برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر جواد عباسي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
سمينار در مسائل بازاريابي
سيستمهاي خريد , انبارداري و توزيع
بازاريابي بين المللي
بازاريابي بين المللي
بازاريابي بين المللي
بازاريابي بين المللي
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته
بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته
تحقيقات بازاريابي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0سمينار در مسائل بازاريابي : سه شنبه08:00 تا 10:00
1سيستمهاي خريد , انبارداري و توزيع : سه شنبه10:00 تا 13:00
2بازاريابي بين المللي : سه شنبه13:00 تا 15:00
3بازاريابي بين المللي : سه شنبه13:00 تا 15:00
4بازاريابي بين المللي : سه شنبه13:00 تا 15:00
5بازاريابي بين المللي : سه شنبه13:00 تا 15:00
6بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 10:00
7بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 10:00
8بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 10:00
9بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 10:00
10بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 10:00
11بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 10:00
12تحقيقات بازاريابي : چهارشنبه15:00 تا 18:00