برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر جواد عباسي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
بازاريابي نوآورانه و کارآفريني
بازاريابي نوآورانه و کارآفريني
اجرا و کنترل استراتژي
اجرا و کنترل استراتژي
سمينار در مسائل بازاريابي
مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك
بازاريابي بين المللي
بازاريابي بين المللي
بازاريابي بين المللي
بازاريابي بين المللي
بازاريابي بين المللي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0بازاريابي نوآورانه و کارآفريني : پنجشنبه15:00 تا 17:00
1بازاريابي نوآورانه و کارآفريني : پنجشنبه15:00 تا 17:00
2اجرا و کنترل استراتژي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
3اجرا و کنترل استراتژي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
4سمينار در مسائل بازاريابي : دوشنبه18:00 تا 20:00
5مديريت استراتژيك : يكشنبه15:00 تا 18:00
6مديريت استراتژيك : يكشنبه15:00 تا 18:00
7مديريت استراتژيك : يكشنبه15:00 تا 18:00
8مديريت استراتژيك : يكشنبه15:00 تا 18:00
9بازاريابي بين المللي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
10بازاريابي بين المللي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
11بازاريابي بين المللي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
12بازاريابي بين المللي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
13بازاريابي بين المللي : پنجشنبه13:00 تا 15:00