برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر عباسعلي طايفي نصرآبادي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
هيدروليك‌
هيدروليك‌
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم
برنامه ريزي و کنترل پروژه
برنامه ريزي و کنترل پروژه
مکانيک سيالات و هيدروليک
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم
تحليل و طراحي سيستم ها
تحليل و طراحي سيستم ها
برنامه ريزي و کنترل پروژه
برنامه ريزي و کنترل پروژه
برنامه ريزي و کنترل پروژه
برنامه ريزي و کنترل پروژه
برنامه ريزي و کنترل پروژه
برنامه ريزي و کنترل پروژه
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم
آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
هيدروليك‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مكانيك‌ سيالات‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
1مكانيك‌ سيالات‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
2هيدروليك‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
3هيدروليك‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
4آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم : يكشنبه11:00 تا 13:00
5برنامه ريزي و کنترل پروژه : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
6مکانيک سيالات و هيدروليک : سه شنبه08:00 تا 11:00
7آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم : يكشنبه11:00 تا 13:00
8آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم : يكشنبه11:00 تا 13:00
9تحليل و طراحي سيستم ها : پنجشنبه08:00 تا 11:00
10تحليل و طراحي سيستم ها : پنجشنبه08:00 تا 11:00
11برنامه ريزي و کنترل پروژه : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
12برنامه ريزي و کنترل پروژه : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
13برنامه ريزي و کنترل پروژه : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
14آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم : سه شنبه11:00 تا 13:00
15آزمايشگاه‌ هيدروليک محل برگزاري :سوله ورزشي قديم : يكشنبه11:00 تا 13:00
16مكانيك‌ سيالات‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
17مكانيك‌ سيالات‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
18مكانيك‌ سيالات‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
19هيدروليك‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00