برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر عباسعلي طايفي نصرآبادي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
هيدروليك‌
هيدروليك‌
هيدروليك‌
هيدروليك‌
هيدروليك‌
هيدروليك‌
متره وبرآورد پروژه
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
مكانيك‌ سيالات‌
متره وبرآورد پروژه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0هيدروليك‌ : يكشنبه08:00 تا 13:30
1هيدروليك‌ : يكشنبه08:00 تا 13:30
2هيدروليك‌ : يكشنبه08:00 تا 13:30
3هيدروليك‌ : يكشنبه08:00 تا 13:30
4هيدروليك‌ : يكشنبه08:00 تا 13:30
5هيدروليك‌ : يكشنبه08:00 تا 13:30
6متره وبرآورد پروژه : يكشنبه14:00 تا 18:30
7مكانيك‌ سيالات‌ : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00
8مكانيك‌ سيالات‌ : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00
9مكانيك‌ سيالات‌ : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00
10مكانيك‌ سيالات‌ : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00
11مكانيك‌ سيالات‌ : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00
12مكانيك‌ سيالات‌ : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00
13مكانيك‌ سيالات‌ : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه14:00 تا 18:00
14متره وبرآورد پروژه : يكشنبه14:00 تا 18:30