برنامه کلاسی ترم 982          آقاي مهندس محمدصادق کردافشاري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
نظريه مدارهاي منطقي
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
معماري‌كامپيوتر
مباني پويانمايي کامپيوتري
مباني پويانمايي کامپيوتري
مباني پويانمايي کامپيوتري
مباني پويانمايي کامپيوتري
گرافيک کامپيوتري (1)
گرافيک کامپيوتري (1)
گرافيک کامپيوتري (1)
گرافيک کامپيوتري (1)
گرافيک کامپيوتري (1)
گرافيک کامپيوتري (1)
گرافيک کامپيوتري (1)
گرافيک کامپيوتري (1)
گرافيک کامپيوتري (1)
گرافيک کامپيوتري (1)
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
زبان ماشين و اسمبلي
سخت‌افزاركامپيوتر(2)
سخت‌افزاركامپيوتر(2)
سخت‌افزاركامپيوتر(2)
سخت‌افزاركامپيوتر(2)
سخت‌افزاركامپيوتر(2)
سخت‌افزاركامپيوتر(2)
سخت‌افزاركامپيوتر(2)
سخت‌افزاركامپيوتر(2)
سيستم عامل (2)
سيستم عامل (2)
سيستم عامل (2)
سيستم عامل (2)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
1نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
2نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
3نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
4نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
5نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
6نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
7نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
8نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
9نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
10نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
11نظريه مدارهاي منطقي : دوشنبه08:00 تا 11:00
12معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
13معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
14معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
15معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
16معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
17معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
18معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
19معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
20معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
21معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
22معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
23معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
24معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
25معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
26معماري‌كامپيوتر : يكشنبه15:00 تا 18:00
27مباني پويانمايي کامپيوتري : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
28مباني پويانمايي کامپيوتري : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
29گرافيک کامپيوتري (1) : دوشنبه11:00 تا 13:00 و دوشنبه13:00 تا 15:00
30گرافيک کامپيوتري (1) : دوشنبه11:00 تا 13:00 و دوشنبه13:00 تا 15:00
31گرافيک کامپيوتري (1) : دوشنبه11:00 تا 13:00 و دوشنبه13:00 تا 15:00
32گرافيک کامپيوتري (1) : دوشنبه11:00 تا 13:00 و دوشنبه13:00 تا 15:00
33گرافيک کامپيوتري (1) : دوشنبه11:00 تا 13:00 و دوشنبه13:00 تا 15:00
34زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
35زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
36زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
37زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
38زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
39زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
40زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
41زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
42زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
43زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
44زبان ماشين و اسمبلي : يكشنبه08:00 تا 09:00 و يكشنبه09:00 تا 11:00
45سخت‌افزاركامپيوتر(2) : سه شنبه08:00 تا 10:00 و سه شنبه10:00 تا 13:00
46سخت‌افزاركامپيوتر(2) : سه شنبه08:00 تا 10:00 و سه شنبه10:00 تا 13:00
47سخت‌افزاركامپيوتر(2) : سه شنبه08:00 تا 10:00 و سه شنبه10:00 تا 13:00
48سخت‌افزاركامپيوتر(2) : سه شنبه08:00 تا 10:00 و سه شنبه10:00 تا 13:00
49سيستم عامل (2) : دوشنبه15:00 تا 17:00
50سيستم عامل (2) : دوشنبه15:00 تا 17:00
51سيستم عامل (2) : دوشنبه15:00 تا 17:00
52سيستم عامل (2) : دوشنبه15:00 تا 17:00