برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر سيد سعيد حاجي نصيري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اندازه گيري الکترونيکي موازي 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي 144
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اندازه گيري الکترونيکي موازي 144 : چهارشنبه08:00 تا 13:30
1اندازه گيري الکترونيکي موازي 144 : چهارشنبه08:00 تا 13:30
2اندازه گيري الکترونيکي موازي 144 : چهارشنبه08:00 تا 13:30
3اندازه گيري الکترونيکي موازي 144 : چهارشنبه08:00 تا 13:30
4الكترونيك‌2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
5الكترونيك‌2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
6الكترونيك‌2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
7الكترونيك‌2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
8الكترونيك‌2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
9الكترونيك‌2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00