برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر سيد سعيد حاجي نصيري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
الكترونيك‌2 موازي 150
منابع تغذيه موازي 144
اندازه گيري الكتريكي
اندازه گيري الكتريكي
اندازه گيري الكتريكي
اندازه گيري الكتريكي
اندازه گيري الكتريكي
اندازه گيري الكتريكي
اندازه گيري الكتريكي
اندازه گيري الكتريكي
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150
الکترونيک ديجيتال پيشرفته
الکترونيک ديجيتال پيشرفته
الکترونيک ديجيتال پيشرفته
الکترونيک ديجيتال پيشرفته
الکترونيک ديجيتال پيشرفته
مباني برق، الکترونيک و ديجيتال
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0الكترونيك‌2 موازي 150 : دوشنبه08:00 تا 11:00
1الكترونيك‌2 موازي 150 : دوشنبه08:00 تا 11:00
2الكترونيك‌2 موازي 150 : دوشنبه08:00 تا 11:00
3الكترونيك‌2 موازي 150 : دوشنبه08:00 تا 11:00
4الكترونيك‌2 موازي 150 : دوشنبه08:00 تا 11:00
5منابع تغذيه موازي 144 : دوشنبه11:00 تا 13:00
6اندازه گيري الكتريكي : دوشنبه15:00 تا 18:00
7اندازه گيري الكتريكي : دوشنبه15:00 تا 18:00
8اندازه گيري الكتريكي : دوشنبه15:00 تا 18:00
9اندازه گيري الكتريكي : دوشنبه15:00 تا 18:00
10اندازه گيري الكتريكي : دوشنبه15:00 تا 18:00
11اندازه گيري الكتريكي : دوشنبه15:00 تا 18:00
12اندازه گيري الكتريكي : دوشنبه15:00 تا 18:00
13اندازه گيري الكتريكي : دوشنبه15:00 تا 18:00
14آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
15آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
16آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
17آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
18آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
19آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
20آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
21آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
22آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
23آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
24آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
25آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
26آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
27آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
28آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
29آزمايشگاه الكترونيك2 موازي 150 : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
30الکترونيک ديجيتال پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
31الکترونيک ديجيتال پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
32الکترونيک ديجيتال پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
33الکترونيک ديجيتال پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
34الکترونيک ديجيتال پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 11:00
35مباني برق، الکترونيک و ديجيتال : سه شنبه15:00 تا 19:00