برنامه کلاسی ترم 983          آقاي دكتر سيد سعيد حاجي نصيري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
آزمايشگاه الكترونيك 1
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
1آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
2آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
3آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
4آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
5آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
6آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
7آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
8آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
9آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
10آزمايشگاه الكترونيك 1 : پنجشنبه08:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00