برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر علي دلنواز
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ محل برگزاري :عملي سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ محل برگزاري :عملي سوله آزمايشگاهي 3
سازه هاي بتن آرمه2
اصول‌مهندسي‌پل‌
سازه‌هاي‌بنايي‌ مقاوم در برابر زلزله
پل سازي
سازه هاي بتن آرمه پيشرفته
ديناميک غيرخطي سازه ها
سازه هاي بتن آرمه2
سازه هاي بتن آرمه2
سازه هاي بتن آرمه2
سازه هاي بتن آرمه2
سازه هاي بتن آرمه2
سازه‌هاي‌بنايي‌ مقاوم در برابر زلزله
سازه‌هاي‌بنايي‌ مقاوم در برابر زلزله
سازه‌هاي‌بنايي‌ مقاوم در برابر زلزله
سازه‌هاي‌بنايي‌ مقاوم در برابر زلزله
اصول‌مهندسي‌پل‌
اصول‌مهندسي‌پل‌
آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ محل برگزاري :عملي سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ محل برگزاري :عملي سوله آزمايشگاهي 3
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ محل برگزاري :عملي سوله آزمايشگاهي 3 : سه شنبه15:00 تا 17:00
1آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ محل برگزاري :عملي سوله آزمايشگاهي 3 : سه شنبه17:00 تا 19:00
2سازه هاي بتن آرمه2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
3اصول‌مهندسي‌پل‌ : دوشنبه18:00 تا 20:00
4سازه‌هاي‌بنايي‌ مقاوم در برابر زلزله : چهارشنبه15:00 تا 17:00
5پل سازي : چهارشنبه17:00 تا 20:00
6سازه هاي بتن آرمه پيشرفته : پنجشنبه18:00 تا 21:00
7ديناميک غيرخطي سازه ها : پنجشنبه15:00 تا 18:00
8سازه هاي بتن آرمه2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
9سازه هاي بتن آرمه2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
10سازه هاي بتن آرمه2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
11سازه هاي بتن آرمه2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
12سازه هاي بتن آرمه2 : دوشنبه15:00 تا 18:00
13سازه‌هاي‌بنايي‌ مقاوم در برابر زلزله : چهارشنبه15:00 تا 17:00
14سازه‌هاي‌بنايي‌ مقاوم در برابر زلزله : چهارشنبه15:00 تا 17:00
15سازه‌هاي‌بنايي‌ مقاوم در برابر زلزله : چهارشنبه15:00 تا 17:00
16سازه‌هاي‌بنايي‌ مقاوم در برابر زلزله : چهارشنبه15:00 تا 17:00
17اصول‌مهندسي‌پل‌ : دوشنبه18:00 تا 20:00
18اصول‌مهندسي‌پل‌ : دوشنبه18:00 تا 20:00
19آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ محل برگزاري :عملي سوله آزمايشگاهي 3 : سه شنبه15:00 تا 17:00
20آزمايشگاه‌مقاومت‌مصالح‌ محل برگزاري :عملي سوله آزمايشگاهي 3 : سه شنبه17:00 تا 19:00