برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر سيد امير حسين هاشمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
محاسبات نرم (Soft Comping)
محاسبات نرم (Soft Comping)
سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم چهارم
سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم سوم
مقررات ملي ساختمان
سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم سوم
محاسبات نرم (Soft Comping)
محاسبات نرم (Soft Comping)
مقررات ملي ساختمان
محاسبات نرم (Soft Comping)
محاسبات نرم (Soft Comping)
محاسبات نرم (Soft Comping)
محاسبات نرم (Soft Comping)
محاسبات نرم (Soft Comping)
محاسبات نرم (Soft Comping)
مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي
مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0محاسبات نرم (Soft Comping) : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
1سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم چهارم : سه شنبه10:00 تا 12:00
2سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم سوم : چهارشنبه10:00 تا 12:00
3مقررات ملي ساختمان : چهارشنبه15:00 تا 18:00
4سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم سوم : چهارشنبه10:00 تا 12:00
5محاسبات نرم (Soft Comping) : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
6مقررات ملي ساختمان : چهارشنبه15:00 تا 18:00
7محاسبات نرم (Soft Comping) : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
8محاسبات نرم (Soft Comping) : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
9محاسبات نرم (Soft Comping) : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
10مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي : سه شنبه13:00 تا 15:00
11مقاومت مصالح و سازه هاي فلزي : سه شنبه08:00 تا 10:00