برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر محمد مهدي خيري خواه
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
طراحي اجزاء 1 0
طراحي اجزاء 1 0
طراحي اجزاء 2 0
طراحي اجزاء 2 0
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0طراحي اجزاء 1 0 : پنجشنبه08:00 تا 13:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
1طراحي اجزاء 2 0 : چهارشنبه08:00 تا 13:00 و چهارشنبه14:00 تا 17:00