برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر محمد آزادي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ديناميک خاک
مهندسي‌ پــي
مهندسي‌ پــي
ژئوتکنيک لرزه اي
مکانيک محيط پيوسته
مکانيک محيط پيوسته
زبان تخصصي پيشرفته
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
ديناميک خاک
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3
مهندسي‌ پــي
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
مهندسي‌ پــي
مهندسي‌ پــي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ديناميک خاک : پنجشنبه08:00 تا 11:00
1مهندسي‌ پــي : سه شنبه15:00 تا 18:00
2مهندسي‌ پــي : سه شنبه15:00 تا 18:00
3ژئوتکنيک لرزه اي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
4مکانيک محيط پيوسته : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
5زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه13:00 تا 15:00
6آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : چهارشنبه08:00 تا 10:00
7آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : چهارشنبه08:00 تا 10:00
8آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : سه شنبه13:00 تا 15:00
9آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : سه شنبه13:00 تا 15:00
10ديناميک خاک : پنجشنبه08:00 تا 11:00
11روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته : پنجشنبه11:00 تا 13:00
12زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه13:00 تا 15:00
13زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه13:00 تا 15:00
14زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه13:00 تا 15:00
15آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : سه شنبه13:00 تا 15:00
16آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : چهارشنبه08:00 تا 10:00
17آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : سه شنبه13:00 تا 15:00
18آزمايشگاه مكانيك خاك محل برگزاري :سوله آزمايشگاهي 3 : چهارشنبه08:00 تا 10:00
19مهندسي‌ پــي : سه شنبه15:00 تا 18:00
20روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته : پنجشنبه11:00 تا 13:00
21زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه13:00 تا 15:00
22زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه13:00 تا 15:00
23زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه13:00 تا 15:00
24مهندسي‌ پــي : سه شنبه15:00 تا 18:00
25مهندسي‌ پــي : سه شنبه15:00 تا 18:00