برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر ماندانا ذوالقدري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مباني نظري ترجمه
بررسي و تحليل محتواي کتابهاي دوره دبيرستان
تهيه مطالب درسي راهنمايي
فرهنگ و جامعه شناسي در ترجمه
تهيه مطالب درسي دبيرستان
روانشناسي تربيتي
ترجمه متون مطبوعاتي
مباني کامپيوتر
نامه نگاري
نامه نگاري
نامه نگاري
درآمدي بر تحليل گفتمان
دستور انگليسي پايه
دستور انگليسي پايه
نگارش متون علمي دانشگاهي
بررسي کتابهاي درسي راهنمايي
فنون يادگيري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مباني نظري ترجمه : چهارشنبه10:00 تا 12:00
1بررسي و تحليل محتواي کتابهاي دوره دبيرستان : يكشنبه08:00 تا 10:00
2تهيه مطالب درسي راهنمايي : يكشنبه15:00 تا 17:00
3فرهنگ و جامعه شناسي در ترجمه : پنجشنبه08:00 تا 10:00
4تهيه مطالب درسي دبيرستان : يكشنبه13:00 تا 15:00
5روانشناسي تربيتي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
6ترجمه متون مطبوعاتي : يكشنبه10:00 تا 12:00
7مباني کامپيوتر : پنجشنبه10:00 تا 12:00
8نامه نگاري : دوشنبه13:00 تا 15:00
9نامه نگاري : دوشنبه13:00 تا 15:00
10نامه نگاري : دوشنبه13:00 تا 15:00
11درآمدي بر تحليل گفتمان : پنجشنبه13:00 تا 15:00
12دستور انگليسي پايه : دوشنبه15:00 تا 17:00
13دستور انگليسي پايه : دوشنبه15:00 تا 17:00
14نگارش متون علمي دانشگاهي : چهارشنبه13:00 تا 15:00
15بررسي کتابهاي درسي راهنمايي : دوشنبه08:00 تا 10:00
16فنون يادگيري : دوشنبه10:00 تا 12:00