برنامه کلاسی ترم 973          خانم دكتر ماندانا ذوالقدري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
زبان خارجي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
1زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
2زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
3زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
4زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
5زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
6زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
7زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
8زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
9زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
10زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
11زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
12زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
13زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
14زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
15زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
16زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
17زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
18زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
19زبان خارجي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00