برنامه کلاسی ترم 982          خانم دكتر ماندانا ذوالقدري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اصول و مباني نظري
اصول و مباني نظري
روش تدريس زبان خارجي
روش تدريس زبان خارجي
روش تدريس زبان خارجي
انگليسي براي اهداف ويژه
تهيه مطالب درسي دبيرستان
بررسي و تحليل محتواي کتابهاي دوره دبيرستان
تهيه مطالب کمک آموزشي
سنجش و ارزيابي
مباني نظري ترجمه
مقاله نويسي
مقاله نويسي
مقاله نويسي
واژه شناسي و معادل گزيني در ترجمه
نامه نگاري
نامه نگاري
نامه نگاري
کليات زبانشناسي 1 (به زبان انگليسي)
کليات زبانشناسي 1 (به زبان انگليسي)
کليات زبانشناسي 1 (به زبان انگليسي)
اصول و روش تحقيق 2
اصول و روش تحقيق 2
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اصول و مباني نظري : دوشنبه15:00 تا 17:00
1اصول و مباني نظري : دوشنبه15:00 تا 17:00
2روش تدريس زبان خارجي : دوشنبه08:00 تا 12:00
3روش تدريس زبان خارجي : دوشنبه08:00 تا 12:00
4روش تدريس زبان خارجي : دوشنبه08:00 تا 12:00
5انگليسي براي اهداف ويژه : چهارشنبه10:00 تا 12:00
6تهيه مطالب درسي دبيرستان : پنجشنبه08:00 تا 10:00
7بررسي و تحليل محتواي کتابهاي دوره دبيرستان : پنجشنبه13:00 تا 15:00
8تهيه مطالب کمک آموزشي : يكشنبه10:00 تا 12:00
9سنجش و ارزيابي : يكشنبه13:00 تا 15:00
10مباني نظري ترجمه : دوشنبه13:00 تا 15:00
11مقاله نويسي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
12مقاله نويسي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
13مقاله نويسي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
14واژه شناسي و معادل گزيني در ترجمه : پنجشنبه10:00 تا 12:00
15نامه نگاري : يكشنبه08:00 تا 10:00
16نامه نگاري : يكشنبه08:00 تا 10:00
17نامه نگاري : يكشنبه08:00 تا 10:00
18کليات زبانشناسي 1 (به زبان انگليسي) : يكشنبه15:00 تا 17:00
19کليات زبانشناسي 1 (به زبان انگليسي) : يكشنبه15:00 تا 17:00
20کليات زبانشناسي 1 (به زبان انگليسي) : يكشنبه15:00 تا 17:00
21اصول و روش تحقيق 2 : چهارشنبه13:00 تا 15:00
22اصول و روش تحقيق 2 : چهارشنبه13:00 تا 15:00