برنامه کلاسی ترم 981          خانم مهندس سارا شريعتي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مقدمات طراحي معماري 1 مخصوص دانشجويان ترم اول
مقدمات طراحي معماري 1 مخصوص دانشجويان ترم اول
طراحي معماري (4) مخصوص دانشجويان ترم سوم
طراحي معماري (4) مخصوص دانشجويان ترم سوم
کارگاه حجم سازي مخصوص دانشجويان ترم اول
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مقدمات طراحي معماري 1 مخصوص دانشجويان ترم اول : يكشنبه08:00 تا 12:00 و يكشنبه13:00 تا 19:00
1طراحي معماري (4) مخصوص دانشجويان ترم سوم : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 19:00
2کارگاه حجم سازي مخصوص دانشجويان ترم اول : سه شنبه07:30 تا 10:30