برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر محمد پويان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148
تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148
تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148
تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148
سيستم هاي ديناميک در علوم اعصاب موازي ارشد 131
سيستم هاي ديناميک در علوم اعصاب موازي ارشد 131
مباحث پيشرفته در پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي موازي ارشد 131
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
1تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
2تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
3تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
4سيستم هاي ديناميک در علوم اعصاب موازي ارشد 131 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
5مباحث پيشرفته در پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي موازي ارشد 131 : پنجشنبه08:00 تا 11:00