برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر محمد پويان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
سيستم هاي ديناميک در علوم اعصاب
مباحث پيشرفته در پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي
مباحث پيشرفته در پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي
الکتروفيزيولوژي
تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148
تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148
تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148
پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي
پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي
پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0سيستم هاي ديناميک در علوم اعصاب : جمعه08:00 تا 11:00
1مباحث پيشرفته در پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
2الکتروفيزيولوژي : جمعه15:00 تا 18:00
3تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
4تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
5تجهيزات عمومي بيمارستاني و کلينيک هاي پزشکي موازي 148 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
6پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
7پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
8پردازش سيگنالهاي بيولوژيکي : پنجشنبه15:00 تا 18:00
9روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
10روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
11روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
12روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
13روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
14روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
15روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
16روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
17روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
18روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
19روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
20روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
21روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
22روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
23روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00
24روش تحقيق : پنجشنبه11:00 تا 13:00