برنامه کلاسی ترم 981          آقاي مهندس حامد عاشوري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
نقشه برداري
مباني دورکاوي
نقشه برداري
دورکاوي کاربردي
سيستم اطلاعات جغرافيايي
کاربرد نقشه برداري در شهرسازي
سيستم اطلاعات جغرافيايي
کاربرد نقشه برداري در شهرسازي
نقشه برداري کارگاهي
کاداستر 1
مباني دورکاوي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0نقشه برداري : چهارشنبه13:00 تا 17:00
1مباني دورکاوي : پنجشنبه10:00 تا 12:00
2نقشه برداري : چهارشنبه13:00 تا 17:00
3دورکاوي کاربردي : چهارشنبه17:00 تا 19:00
4سيستم اطلاعات جغرافيايي : سه شنبه08:00 تا 10:00
5کاربرد نقشه برداري در شهرسازي : سه شنبه11:00 تا 15:00
6سيستم اطلاعات جغرافيايي : سه شنبه08:00 تا 10:00
7کاربرد نقشه برداري در شهرسازي : سه شنبه11:00 تا 15:00
8نقشه برداري کارگاهي : سه شنبه15:00 تا 17:00
9کاداستر 1 : پنجشنبه08:00 تا 10:00
10مباني دورکاوي : پنجشنبه10:00 تا 12:00