برنامه کلاسی ترم 973          خانم دكتر پروين صفري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
رياضيات‌ پايه‌
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
ريا ضي عمومي (1)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
1رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
2رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
3رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
4رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
5رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
6رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
7رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
8رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
9رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
10رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
11رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
12رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
13رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
14رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
15رياضيات‌ پايه‌ : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
16ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
17ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
18ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
19ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
20ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
21ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
22ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
23ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
24ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
25ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
26ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
27ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
28ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
29ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
30ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
31ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
32ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
33ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
34ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
35ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
36ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
37ريا ضي عمومي (1) : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00