برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر پروين صفري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
ريا ضي عمومي (2)
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
رياضيات مهندسي
معادلات ديفرانسيل وروديهاي 99
معادلات ديفرانسيل وروديهاي 99
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
1ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
2ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
3ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
4ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
5ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
6ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
7ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
8ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
9ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
10ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
11ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
12ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
13ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
14ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
15ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
16ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
17ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
18ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
19ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
20ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
21ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
22ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
23ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
24ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
25ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
26ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
27ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
28ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
29ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
30ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
31ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
32ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
33ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
34ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
35ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
36ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
37ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
38ريا ضي عمومي (2) موازي با صنايع وعمران : سه شنبه08:00 تا 11:00
39ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
40ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
41ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
42ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
43ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
44ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
45ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
46ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
47ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
48ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
49ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
50ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
51ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
52ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
53ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
54ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
55ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
56ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
57ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
58ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
59ريا ضي عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
60ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
61ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
62ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
63ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
64ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
65ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
66ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
67ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
68ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
69ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
70ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
71ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
72ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
73ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
74ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
75ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
76ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
77ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
78ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
79ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
80ريا ضي عمومي (2) : سه شنبه15:00 تا 18:00
81رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
82رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
83رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
84رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
85رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
86رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
87رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
88رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
89رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
90رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
91رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
92رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
93رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
94رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
95رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
96رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
97رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
98رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
99رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
100رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
101رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
102رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
103رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
104رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
105رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
106رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
107رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
108رياضيات مهندسي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
109رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
110رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
111رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
112رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
113رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
114رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
115رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
116رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
117رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
118رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
119رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
120رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
121رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
122رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
123رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
124رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
125رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
126رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
127رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
128رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
129رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
130رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
131رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
132رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
133رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
134رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
135رياضيات مهندسي : پنجشنبه08:00 تا 11:00
136معادلات ديفرانسيل وروديهاي 99 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00