برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر محمد دوسرانيان مقدم
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
1مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
2مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
3مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
4مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
5مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
6مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
7مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
8مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
9مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
10مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
11مدارهاي الكتريكي1 : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00