برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر سليمان اسمعيل زاده ها
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144
اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144
مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي
مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي
مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي
مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي
مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي
پزشکي از راه دور موازي 155
مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي
مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي
مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي
مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي
مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
مدارهاي منطقي كامپيوتر
اتوماسيون صنعتي
اتوماسيون صنعتي
اتوماسيون صنعتي
اتوماسيون صنعتي
اتوماسيون صنعتي
اتوماسيون صنعتي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144 : سه شنبه18:00 تا 20:00
1اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144 : سه شنبه18:00 تا 20:00
2اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144 : سه شنبه18:00 تا 20:00
3اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144 : سه شنبه18:00 تا 20:00
4اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144 : سه شنبه18:00 تا 20:00
5اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144 : چهارشنبه18:00 تا 20:00
6اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144 : چهارشنبه18:00 تا 20:00
7اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144 : چهارشنبه18:00 تا 20:00
8اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144 : چهارشنبه18:00 تا 20:00
9اندازه گيري الکترونيکي موازي با 144 : چهارشنبه18:00 تا 20:00
10مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي : دوشنبه18:00 تا 20:00
11مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي : دوشنبه18:00 تا 20:00
12مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي : دوشنبه18:00 تا 20:00
13مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي : دوشنبه18:00 تا 20:00
14مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي : دوشنبه18:00 تا 20:00
15پزشکي از راه دور موازي 155 : دوشنبه15:00 تا 18:00
16مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي : پنجشنبه18:00 تا 20:00
17مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي : پنجشنبه18:00 تا 20:00
18مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي : پنجشنبه18:00 تا 20:00
19مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي : پنجشنبه18:00 تا 20:00
20مديريت و کارآفريني در مهندسي پزشکي : پنجشنبه18:00 تا 20:00
21روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
22روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
23روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
24روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
25روش تحقيق و سيستمهاي اطلاع رساني پزشکي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
26مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
27مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
28مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
29مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
30مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
31مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
32مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
33مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
34مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
35مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
36مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
37مدارهاي منطقي كامپيوتر : سه شنبه15:00 تا 18:00
38اتوماسيون صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
39اتوماسيون صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
40اتوماسيون صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
41اتوماسيون صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
42اتوماسيون صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
43اتوماسيون صنعتي : چهارشنبه15:00 تا 18:00