برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر اميرحسين اميني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
طرح معماري ارشد (3) مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97)
طرح معماري ارشد (3) مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97)
آشنايي با معماري معاصر مخصوص دانشجويان ترم ششم
مباني نظري معماري مخصوص دانشجويان ترم هفتم
مباني نظري معماري مخصوص دانشجويان ترم دوم
آشنائي با معماري معاصر مخصوص دانشجويان ترم دوم
خاستگاه هاي نظريه معماري در دوران معاصر مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97)
خاستگاه هاي نظريه معماري در دوران معاصر مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97)
آشنائي با معماري معاصر مخصوص دانشجويان ترم دوم
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0طرح معماري ارشد (3) مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97) : پنجشنبه10:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 19:00
1آشنايي با معماري معاصر مخصوص دانشجويان ترم ششم : سه شنبه14:00 تا 16:00
2مباني نظري معماري مخصوص دانشجويان ترم هفتم : چهارشنبه13:00 تا 16:00
3مباني نظري معماري مخصوص دانشجويان ترم دوم : چهارشنبه08:00 تا 10:00
4آشنائي با معماري معاصر مخصوص دانشجويان ترم دوم : سه شنبه16:00 تا 18:00
5خاستگاه هاي نظريه معماري در دوران معاصر مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97) : چهارشنبه16:00 تا 18:00
6خاستگاه هاي نظريه معماري در دوران معاصر مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97) : پنجشنبه08:00 تا 10:00
7آشنائي با معماري معاصر مخصوص دانشجويان ترم دوم : سه شنبه16:00 تا 18:00