برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر اميرحسين اميني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مباني نظري معماري مخصوص دانشجويان ترم دوم
آشنائي با معماري معاصر مخصوص دانشجويان ترم دوم
معماري معاصر 1 مخصوص دانشجويان ترم چهارم
آشنايي با معماري معاصر مخصوص دانشجويان ترم ششم
طرح معماري 5 مخصوص دانشجويان ترم هشتم
طرح معماري 5 مخصوص دانشجويان ترم هشتم
طرح معماري 5 مخصوص دانشجويان ترم هشتم
خاستگاه هاي نظريه معماري در دوران معاصر مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي بهمن 97)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مباني نظري معماري مخصوص دانشجويان ترم دوم : پنجشنبه10:00 تا 12:00
1آشنائي با معماري معاصر مخصوص دانشجويان ترم دوم : چهارشنبه08:00 تا 10:00
2معماري معاصر 1 مخصوص دانشجويان ترم چهارم : چهارشنبه10:00 تا 12:00
3آشنايي با معماري معاصر مخصوص دانشجويان ترم ششم : چهارشنبه13:00 تا 15:00
4طرح معماري 5 مخصوص دانشجويان ترم هشتم : سه شنبه08:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 19:00 و پنجشنبه14:00 تا 17:00
5خاستگاه هاي نظريه معماري در دوران معاصر مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي بهمن 97) : پنجشنبه08:00 تا 10:00