برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر مهدي رضائي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
زبان تخصصي نرم افزار
زبان تخصصي نرم افزار
بينائي کامپيوتر
بينائي کامپيوتر
بينائي کامپيوتر
مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي(شبکه هاي عصبي پيشرفته)
مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي(شبکه هاي عصبي پيشرفته)
مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي(شبکه هاي عصبي پيشرفته)
مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي(شبکه هاي عصبي پيشرفته)
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
زبان‌تخصصي‌
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0زبان تخصصي نرم افزار : دوشنبه08:00 تا 11:00
1زبان تخصصي نرم افزار : دوشنبه08:00 تا 11:00
2بينائي کامپيوتر : چهارشنبه08:00 تا 11:00
3بينائي کامپيوتر : چهارشنبه08:00 تا 11:00
4بينائي کامپيوتر : چهارشنبه08:00 تا 11:00
5مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي(شبکه هاي عصبي پيشرفته) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
6مباحث ويژه 1 در هوش مصنوعي(شبکه هاي عصبي پيشرفته) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
7زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
8زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
9زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
10زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
11زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
12زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
13زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
14زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
15زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
16زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
17زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00
18زبان‌تخصصي‌ : يكشنبه08:00 تا 10:00