برنامه کلاسی ترم 982          آقاي مهندس علي حکيما
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
سازه هاي فلزي مخصوص دانشجويان ترم دوم
سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم سوم
سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم سوم
سازه هاي فلزي مخصوص دانشجويان ترم دوم
تعمير و نگهداري ساختمان (1)
ايستايي (1)
ايستايي (1)
ايستايي (1)
اصول‌سرپرستي‌
اصول‌سرپرستي‌
اصول‌سرپرستي‌
اصول‌سرپرستي‌
اصول‌سرپرستي‌
اصول‌سرپرستي‌
متره‌وبرآورد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0سازه هاي فلزي مخصوص دانشجويان ترم دوم : دوشنبه17:00 تا 19:00
1سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم سوم : يكشنبه17:00 تا 19:00
2سازه هاي بتني مخصوص دانشجويان ترم سوم : يكشنبه17:00 تا 19:00
3سازه هاي فلزي مخصوص دانشجويان ترم دوم : دوشنبه15:00 تا 17:00
4تعمير و نگهداري ساختمان (1) : چهارشنبه17:00 تا 19:00
5ايستايي (1) : دوشنبه13:00 تا 15:00
6ايستايي (1) : دوشنبه13:00 تا 15:00
7ايستايي (1) : دوشنبه13:00 تا 15:00
8اصول‌سرپرستي‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
9اصول‌سرپرستي‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
10اصول‌سرپرستي‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
11اصول‌سرپرستي‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
12اصول‌سرپرستي‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
13اصول‌سرپرستي‌ : يكشنبه15:00 تا 17:00
14متره‌وبرآورد : چهارشنبه13:00 تا 16:00