برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر رامين خسروي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
سيستم هاي مخابرات بي سيم موازي با 105
سيستم هاي مخابرات بي سيم موازي با 105
شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک)
شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک)
شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک)
شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک)
شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک)
شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک)
شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک)
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مدارهاي مخابراتي
مخابرات سلولي موازي با 105
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0روش هاي آموزش کاربر : يكشنبه15:00 تا 17:00
1روش هاي آموزش کاربر : يكشنبه15:00 تا 17:00
2روش هاي آموزش کاربر : يكشنبه15:00 تا 17:00
3روش هاي آموزش کاربر : يكشنبه15:00 تا 17:00
4روش هاي آموزش کاربر : يكشنبه15:00 تا 17:00
5روش هاي آموزش کاربر : چهارشنبه15:00 تا 17:00
6روش هاي آموزش کاربر : چهارشنبه15:00 تا 17:00
7روش هاي آموزش کاربر : چهارشنبه15:00 تا 17:00
8روش هاي آموزش کاربر : چهارشنبه15:00 تا 17:00
9روش هاي آموزش کاربر : چهارشنبه15:00 تا 17:00
10سيستم هاي مخابرات بي سيم موازي با 105 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
11شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک) : يكشنبه08:00 تا 10:00
12شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک) : يكشنبه08:00 تا 10:00
13شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک) : يكشنبه08:00 تا 10:00
14شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک) : يكشنبه08:00 تا 10:00
15شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک) : يكشنبه08:00 تا 10:00
16شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک) : يكشنبه08:00 تا 10:00
17شبكه هاي كامپيوتري اختياري 2 واحدي (موازي رشته تکنولوژي الکترونيک) : يكشنبه08:00 تا 10:00
18آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
19آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
20آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
21آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
22آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
23آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
24آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي مکان تشکيل:دانشکده عمران همکف ضلع غربي اتاق105 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
25مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
26مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
27مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
28مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
29مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
30مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
31مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
32مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
33مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
34مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
35مدارهاي مخابراتي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
36مدارهاي مخابراتي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
37مدارهاي مخابراتي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
38مدارهاي مخابراتي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
39مدارهاي مخابراتي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
40مدارهاي مخابراتي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
41مدارهاي مخابراتي : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
42مخابرات سلولي موازي با 105 : پنجشنبه15:00 تا 18:00
43روش هاي آموزش کاربر : پنجشنبه08:00 تا 10:00
44روش هاي آموزش کاربر : پنجشنبه08:00 تا 10:00
45روش هاي آموزش کاربر : پنجشنبه08:00 تا 10:00
46روش هاي آموزش کاربر : پنجشنبه08:00 تا 10:00
47روش هاي آموزش کاربر : پنجشنبه08:00 تا 10:00