برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر رامين خسروي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
الكترومغناط‌يس‌
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
روش هاي آموزش کاربر
شبکه هاي کامپيوتري
خطوط انتقال مخابراتي
الکترومغناطيس پيشرفته (جبراني) درس جبراني
مباني مخابرات و راديو
مباني مخابرات و راديو
مباني مخابرات و راديو
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
1الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
2الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
3الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
4الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
5الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
6الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
7الكترومغناط‌يس‌ : يكشنبه08:00 تا 11:00
8مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
9مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
10مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
11مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
12مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
13مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
14مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
15مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
16آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
17آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
18آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
19آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
20آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
21آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
22آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
23روش هاي آموزش کاربر : يكشنبه15:00 تا 17:00
24روش هاي آموزش کاربر : يكشنبه15:00 تا 17:00
25روش هاي آموزش کاربر : يكشنبه15:00 تا 17:00
26روش هاي آموزش کاربر : يكشنبه15:00 تا 17:00
27شبکه هاي کامپيوتري : پنجشنبه15:00 تا 17:00
28خطوط انتقال مخابراتي : پنجشنبه17:00 تا 19:00
29الکترومغناطيس پيشرفته (جبراني) درس جبراني : پنجشنبه08:00 تا 11:00
30مباني مخابرات و راديو : چهارشنبه15:00 تا 17:00
31مباني مخابرات و راديو : چهارشنبه15:00 تا 17:00
32مباني مخابرات و راديو : چهارشنبه15:00 تا 17:00