برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر آزاده پورکبيريان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مهندسي فناوري اطلاعات 2
مهندسي فناوري اطلاعات 2
مهندسي فناوري اطلاعات 2
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
شبيه سازي کامپيوتري
شبيه سازي کامپيوتري
شبيه سازي کامپيوتري
شبيه سازي کامپيوتري
شبيه سازي کامپيوتري
شبيه سازي کامپيوتري
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل
شبكه‌هاي‌محلي‌كامپيوتري‌
شبكه‌هاي‌محلي‌كامپيوتري‌
شبكه‌هاي‌محلي‌كامپيوتري‌
شبكه‌هاي‌محلي‌كامپيوتري‌
مباحث ويژه
مباحث ويژه
مباحث ويژه
مباحث ويژه
مباحث ويژه
مباحث ويژه
مباحث ويژه
مباحث ويژه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مهندسي فناوري اطلاعات 2 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
1مهندسي فناوري اطلاعات 2 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
2مهندسي فناوري اطلاعات 2 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
3مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
4مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
5مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
6مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
7مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
8مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
9مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
10مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
11مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
12مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
13مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
14مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
15مهندسي اينترنت : چهارشنبه11:00 تا 13:00 و چهارشنبه13:00 تا 15:00
16شبيه سازي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 17:00 و چهارشنبه17:00 تا 19:00
17شبيه سازي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 17:00 و چهارشنبه17:00 تا 19:00
18شبيه سازي کامپيوتري : چهارشنبه15:00 تا 17:00 و چهارشنبه17:00 تا 19:00
19مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
20مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
21مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
22مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
23مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
24مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
25مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
26مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
27مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
28مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
29مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
30مباني‌كامپيوتروبرنامه‌سازي‌ ورودي 96 و ماقبل : سه شنبه11:00 تا 13:00 و سه شنبه13:00 تا 15:00
31كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
32كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
33كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
34كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
35كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
36كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
37كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
38كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
39كارگاه كامپيوتر ورودي 95 و ماقبل : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
40شبكه‌هاي‌محلي‌كامپيوتري‌ : سه شنبه15:00 تا 17:00
41شبكه‌هاي‌محلي‌كامپيوتري‌ : سه شنبه15:00 تا 17:00
42شبكه‌هاي‌محلي‌كامپيوتري‌ : سه شنبه15:00 تا 17:00
43شبكه‌هاي‌محلي‌كامپيوتري‌ : سه شنبه15:00 تا 17:00
44مباحث ويژه : سه شنبه08:00 تا 09:00 و سه شنبه09:00 تا 11:00
45مباحث ويژه : سه شنبه08:00 تا 09:00 و سه شنبه09:00 تا 11:00
46مباحث ويژه : سه شنبه08:00 تا 09:00 و سه شنبه09:00 تا 11:00
47مباحث ويژه : سه شنبه08:00 تا 09:00 و سه شنبه09:00 تا 11:00