برنامه کلاسی ترم 973          خانم دكتر آزاده پورکبيريان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
شبكه هاي كامپيوتري
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
مهندسي اينترنت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
1شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
2شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
3شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
4شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
5شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
6شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
7شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
8شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
9شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
10شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
11شبكه هاي كامپيوتري : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
12مهندسي اينترنت : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
13مهندسي اينترنت : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
14مهندسي اينترنت : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
15مهندسي اينترنت : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
16مهندسي اينترنت : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
17مهندسي اينترنت : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
18مهندسي اينترنت : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
19مهندسي اينترنت : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00