برنامه کلاسی ترم 973          خانم دكتر زهرا نوبخت رمضاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تنيس روي ميز (2) خواهران - موازي
تنيس روي ميز (2) خواهران - موازي
تنيس روي ميز (2) خواهران - موازي
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تنيس روي ميز (2) خواهران - موازي : چهارشنبه13:30 تا 19:00
1تنيس روي ميز (2) خواهران - موازي : چهارشنبه13:30 تا 19:00
2تنيس روي ميز (2) خواهران - موازي : چهارشنبه13:30 تا 19:00
3تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
4تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
5تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
6تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
7تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
8تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
9تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
10تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
11تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
12تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
13تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
14تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
15تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
16تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
17تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
18تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
19تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
20تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
21تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
22تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
23تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
24تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
25تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
26تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
27تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
28تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
29تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
30تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30
31تربيت بدني خواهران موازي کل دانشگاه : چهارشنبه08:00 تا 12:30