برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر زهرا نوبخت رمضاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته
مديريت اوقات فراغت و ورزش
مديريت اوقات فراغت و ورزش
سمينار در بازاريابي ورزشي
بسکتبال (2) خواهران
بسکتبال (2) خواهران
بسکتبال (2) خواهران
بسکتبال (2) خواهران
بسکتبال (2) خواهران
روش تدريس تربيت بدني در مدارس متوسطه
تنيس روي ميز (2) خواهران
تنيس روي ميز (2) خواهران
تنيس روي ميز (2) خواهران
تنيس روي ميز (2) خواهران
تنيس روي ميز (2) خواهران
تنيس روي ميز (2) خواهران موازي خواهران
تنيس روي ميز (2) خواهران موازي خواهران
تنيس روي ميز (2) خواهران موازي خواهران
تنيس روي ميز (2) خواهران موازي خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تربيت بدني خواهران
تنيس روي ميز 2 خواهران
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0روش تحقيق، مقاله و رساله نويسي پيشرفته : جمعه08:00 تا 10:00
1مديريت اوقات فراغت و ورزش : جمعه10:00 تا 12:00
2مديريت اوقات فراغت و ورزش : جمعه14:00 تا 16:00
3سمينار در بازاريابي ورزشي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
4بسکتبال (2) خواهران : يكشنبه14:00 تا 17:00
5بسکتبال (2) خواهران : يكشنبه14:00 تا 17:00
6بسکتبال (2) خواهران : يكشنبه14:00 تا 17:00
7بسکتبال (2) خواهران : يكشنبه14:00 تا 17:00
8بسکتبال (2) خواهران : يكشنبه14:00 تا 17:00
9روش تدريس تربيت بدني در مدارس متوسطه : دوشنبه13:00 تا 15:00
10تنيس روي ميز (2) خواهران : يكشنبه08:00 تا 11:00
11تنيس روي ميز (2) خواهران : يكشنبه08:00 تا 11:00
12تنيس روي ميز (2) خواهران : يكشنبه08:00 تا 11:00
13تنيس روي ميز (2) خواهران : يكشنبه08:00 تا 11:00
14تنيس روي ميز (2) خواهران : يكشنبه08:00 تا 11:00
15تنيس روي ميز (2) خواهران موازي خواهران : يكشنبه11:00 تا 14:00
16تنيس روي ميز (2) خواهران موازي خواهران : يكشنبه11:00 تا 14:00
17تنيس روي ميز (2) خواهران موازي خواهران : يكشنبه11:00 تا 14:00
18تنيس روي ميز (2) خواهران موازي خواهران : يكشنبه11:00 تا 14:00
19تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
20تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
21تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
22تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
23تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
24تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
25تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
26تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
27تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
28تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
29تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
30تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
31تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
32تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
33تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
34تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
35تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
36تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
37تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
38تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
39تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
40تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
41تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
42تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
43تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
44تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
45تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
46تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
47تربيت بدني خواهران : دوشنبه08:00 تا 09:30
48تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
49تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
50تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
51تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
52تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
53تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
54تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
55تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
56تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
57تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
58تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
59تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
60تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
61تربيت بدني خواهران : دوشنبه09:30 تا 11:00
62تنيس روي ميز 2 خواهران : پنجشنبه10:00 تا 13:00