برنامه کلاسی ترم 982          آقاي وحيد محمودي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري پيشرفته (1)
حسابداري صنعتي (3)
حسابداري صنعتي (3)
حسابداري ميانه (1)
حسابداري ميانه (1)
حسابداري ميانه (1)
حسابداري ميانه (1)
حسابداري ميانه (1)
حسابداري ميانه (1)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري ميانه (2)
حسابداري صنعتي (3)
حسابداري صنعتي (3)
مباني حسابداري مديريت
حسابداري پيشرفته (2)
حسابداري پيشرفته (2)
حسابداري پيشرفته (2)
حسابداري پيشرفته (2)
حسابداري پيشرفته (2)
حسابداري پيشرفته (2)
حسابداري پيشرفته (2)
حسابداري پيشرفته (2)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حسابداري پيشرفته (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
1حسابداري پيشرفته (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
2حسابداري پيشرفته (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
3حسابداري پيشرفته (1) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
4حسابداري صنعتي (3) : چهارشنبه14:00 تا 18:00
5حسابداري صنعتي (3) : چهارشنبه14:00 تا 18:00
6حسابداري ميانه (1) : يكشنبه08:00 تا 12:00
7حسابداري ميانه (1) : يكشنبه08:00 تا 12:00
8حسابداري ميانه (1) : يكشنبه08:00 تا 12:00
9حسابداري ميانه (1) : يكشنبه08:00 تا 12:00
10حسابداري ميانه (1) : يكشنبه08:00 تا 12:00
11حسابداري ميانه (1) : يكشنبه08:00 تا 12:00
12حسابداري ميانه (2) : يكشنبه14:00 تا 18:00
13حسابداري ميانه (2) : يكشنبه14:00 تا 18:00
14حسابداري ميانه (2) : يكشنبه14:00 تا 18:00
15حسابداري ميانه (2) : يكشنبه14:00 تا 18:00
16حسابداري صنعتي (3) : چهارشنبه08:00 تا 12:00
17حسابداري صنعتي (3) : چهارشنبه08:00 تا 12:00
18مباني حسابداري مديريت : دوشنبه08:00 تا 11:00
19حسابداري پيشرفته (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
20حسابداري پيشرفته (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
21حسابداري پيشرفته (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
22حسابداري پيشرفته (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
23حسابداري پيشرفته (2) : سه شنبه11:00 تا 15:00
24حسابداري پيشرفته (2) : سه شنبه11:00 تا 15:00
25حسابداري پيشرفته (2) : سه شنبه11:00 تا 15:00
26حسابداري پيشرفته (2) : سه شنبه11:00 تا 15:00