برنامه کلاسی ترم 991          آقاي دكتر احمد شکوه فر
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ديناميک سازه
ديناميک سازه
ديناميک سازه
ديناميک سازه
ديناميک سازه
ديناميک سازه
ديناميک سازه
ديناميک سازه
روشهاي مرمت ابنيه
اجراي سازه هاي بتني
ايمني کارگاه
پروژه سازه هاي بتن آرمه
پروژه سازه هاي بتن آرمه
پروژه سازه هاي بتن آرمه
پروژه سازه هاي بتن آرمه
رسم فني و نقشه كشي ساختمان
رسم فني و نقشه كشي ساختمان
قالب و قالب بندي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ديناميک سازه : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
1ديناميک سازه : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
2ديناميک سازه : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
3ديناميک سازه : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
4روشهاي مرمت ابنيه : سه شنبه08:00 تا 10:00
5اجراي سازه هاي بتني : سه شنبه15:00 تا 17:00
6ايمني کارگاه : سه شنبه17:00 تا 19:00
7پروژه سازه هاي بتن آرمه : يكشنبه08:00 تا 10:00
8پروژه سازه هاي بتن آرمه : يكشنبه08:00 تا 10:00
9پروژه سازه هاي بتن آرمه : يكشنبه08:00 تا 10:00
10پروژه سازه هاي بتن آرمه : يكشنبه08:00 تا 10:00
11رسم فني و نقشه كشي ساختمان : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
12قالب و قالب بندي : يكشنبه10:00 تا 12:00