برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر مجتبي جعفري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ميکروبيولوژي مواد غذايي (1)
ميکروبيولوژي مواد غذايي (2)
ميکروبيولوژي مواد غذايي (1)
اصول نگهداري مواد غذايي
اثر فرايندها بر ميکروارگانيسم ها و آنزيم ها
فرايندهاي غير حرارتي مواد غذايي مخصو ص دانشجويان ترم سوم مي باشد
اصول نگهداري مواد غذايي
اصول نگهداري مواد غذايي
تکنولوژي گوشت و شيلات
اصول نگهداري مواد غذايي
پيشرفت هاي نوين در ميکروبيولوژي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم سوم مي باشد
اثر فرايندها بر ميکروارگانيسم ها و آنزيم ها
تکنولوژي گوشت و شيلات
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ميکروبيولوژي مواد غذايي (1) : چهارشنبه08:00 تا 10:00
1ميکروبيولوژي مواد غذايي (2) : چهارشنبه10:00 تا 11:00
2ميکروبيولوژي مواد غذايي (1) : پنجشنبه08:00 تا 10:00
3اصول نگهداري مواد غذايي : يكشنبه08:00 تا 11:00
4اثر فرايندها بر ميکروارگانيسم ها و آنزيم ها : پنجشنبه13:00 تا 15:00
5فرايندهاي غير حرارتي مواد غذايي مخصو ص دانشجويان ترم سوم مي باشد : چهارشنبه17:00 تا 19:00
6اصول نگهداري مواد غذايي : يكشنبه08:00 تا 11:00
7اصول نگهداري مواد غذايي : يكشنبه08:00 تا 11:00
8تکنولوژي گوشت و شيلات : چهارشنبه15:00 تا 17:00
9اصول نگهداري مواد غذايي : يكشنبه08:00 تا 11:00
10پيشرفت هاي نوين در ميکروبيولوژي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم سوم مي باشد : پنجشنبه15:00 تا 19:00
11اثر فرايندها بر ميکروارگانيسم ها و آنزيم ها : پنجشنبه13:00 تا 15:00
12تکنولوژي گوشت و شيلات : يكشنبه13:00 تا 15:00