برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر مجتبي جعفري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ميکروبيولوژي مواد غذايي (1)
تکنولوژي گوشت و شيلات
اصول نگهداري مواد غذائي
ميکروبيولوژي مواد غذايي (1)
ميکروبيولوژي مواد غذايي (2)
صنايع غذايي پيشرفته
سمينار 1
آز تکنولوژي گوشت و شيلات
آز تکنولوژي گوشت و شيلات
آز تکنولوژي گوشت و شيلات
اصول نگهداري مواد غذائي
اصول نگهداري مواد غذائي
تکنولوژي گوشت و شيلات
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ميکروبيولوژي مواد غذايي (1) : پنجشنبه16:00 تا 18:00
1تکنولوژي گوشت و شيلات : چهارشنبه15:00 تا 17:00
2اصول نگهداري مواد غذائي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
3ميکروبيولوژي مواد غذايي (1) : پنجشنبه16:00 تا 18:00
4ميکروبيولوژي مواد غذايي (2) : پنجشنبه11:00 تا 12:00
5صنايع غذايي پيشرفته : پنجشنبه13:00 تا 15:00
6سمينار 1 : پنجشنبه15:00 تا 16:00
7آز تکنولوژي گوشت و شيلات : سه شنبه10:00 تا 12:00
8آز تکنولوژي گوشت و شيلات : سه شنبه13:00 تا 15:00
9آز تکنولوژي گوشت و شيلات : سه شنبه15:00 تا 17:00
10اصول نگهداري مواد غذائي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
11اصول نگهداري مواد غذائي : چهارشنبه08:00 تا 11:00
12تکنولوژي گوشت و شيلات : چهارشنبه17:00 تا 19:00