برنامه کلاسی ترم 982          خانم دكتر فرزانه عبدالملکي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
کنترل کيفيت مواد غذايي
تکنولوژي غلات
تجزيه مواد غذائي
ميکروبيولوژي صنعتي
صنايع تخميري
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
شيمي مواد غذايي 2
آز تجزيه مواد غذائي
تجزيه مواد غذائي
تجزيه مواد غذائي
صنايع تخميري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0کنترل کيفيت مواد غذايي : يكشنبه13:00 تا 16:00
1تکنولوژي غلات : يكشنبه10:00 تا 12:00
2تجزيه مواد غذائي : چهارشنبه10:00 تا 11:00
3ميکروبيولوژي صنعتي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
4صنايع تخميري : چهارشنبه08:00 تا 10:00
5روش تحقيق : پنجشنبه17:00 تا 19:00
6روش تحقيق : پنجشنبه17:00 تا 19:00
7روش تحقيق : پنجشنبه17:00 تا 19:00
8شيمي مواد غذايي 2 : دوشنبه10:00 تا 12:00
9آز تجزيه مواد غذائي : دوشنبه13:00 تا 17:00
10تجزيه مواد غذائي : چهارشنبه10:00 تا 11:00
11تجزيه مواد غذائي : چهارشنبه10:00 تا 11:00
12صنايع تخميري : چهارشنبه08:00 تا 10:00