برنامه کلاسی ترم 983          خانم دكتر فرزانه عبدالملکي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
کنترل کيفيت مواد غذايي
کنترل کيفيت مواد غذايي
کنترل کيفيت مواد غذايي
شيمي مواد غذايي 2
شيمي مواد غذايي 2
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0کنترل کيفيت مواد غذايي : يكشنبه13:00 تا 17:00 و يكشنبه17:00 تا 21:00 و چهارشنبه13:00 تا 17:00
1شيمي مواد غذايي 2 : سه شنبه13:00 تا 17:00 و سه شنبه17:00 تا 21:00