برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر قاسم عباسي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي
رياضي پيش دانشگاهي وروديهاي 99
رياضي پيش دانشگاهي وروديهاي 99
رياضيات‌ پايه‌ وروديهاي 99
رياضيات‌ پايه‌ وروديهاي 99
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
رياضيات و كاربرد آن در مديريت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
1رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
2رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
3رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
4رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
5رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
6رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
7رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
8رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
9رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
10رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
11رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
12رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
13رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
14رياضي پيش دانشگاهي : چهارشنبه11:00 تا 13:00
15رياضي پيش دانشگاهي وروديهاي 99 : سه شنبه11:00 تا 13:00
16رياضي پيش دانشگاهي وروديهاي 99 : پنجشنبه11:00 تا 13:00
17رياضيات‌ پايه‌ وروديهاي 99 : سه شنبه08:00 تا 11:00
18رياضيات‌ پايه‌ وروديهاي 99 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
19رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
20رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
21رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
22رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
23رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
24رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
25رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
26رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
27رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
28رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
29رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
30رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
31رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
32رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
33رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
34رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
35رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
36رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
37رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
38رياضيات و كاربرد آن در مديريت : سه شنبه15:00 تا 18:00
39رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
40رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
41رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
42رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
43رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
44رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
45رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
46رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
47رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
48رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
49رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
50رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
51رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
52رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
53رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
54رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
55رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
56رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
57رياضيات و كاربرد آن در مديريت : چهارشنبه15:00 تا 18:00
58رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
59رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
60رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
61رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
62رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
63رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
64رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
65رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
66رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
67رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
68رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
69رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
70رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
71رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
72رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
73رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
74رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
75رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
76رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00
77رياضيات و كاربرد آن در مديريت : پنجشنبه08:00 تا 11:00