برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر آرش هادي زاده ميارکلائي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مديريت سرمايه گذاري
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
بانكداري خارجي (1)
بانكداري خارجي (2)
بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي
بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مديريت سرمايه گذاري : پنجشنبه13:00 تا 15:00
1ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت : چهارشنبه16:00 تا 18:00
2ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت : چهارشنبه16:00 تا 18:00
3ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت : چهارشنبه16:00 تا 18:00
4ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت : چهارشنبه16:00 تا 18:00
5ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت : چهارشنبه16:00 تا 18:00
6ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت : چهارشنبه16:00 تا 18:00
7ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت : چهارشنبه16:00 تا 18:00
8بانكداري خارجي (1) : جمعه15:00 تا 17:00
9بانكداري خارجي (2) : جمعه10:00 تا 13:00
10بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي : يكشنبه15:00 تا 18:00
11بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي : پنجشنبه15:00 تا 18:00