برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر آرش هادي زاده ميارکلائي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تحليل آماري
اقتصاد سنجي پيشرفته
اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي
اقتصاد مديريت
تحليل آماري (نرم افزار)
تحليل آماري (نرم افزار)
تحليل آماري (نرم افزار)
تحليل آماري (نرم افزار)
تحليل آماري (نرم افزار)
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد سنجي مالي پيشرفته
اقتصاد بخش دولتي
اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت
پول و ارز و بانکداري
پول و ارز و بانکداري
امور مالي بين المللي
امور مالي بين المللي
ماليه عمومي
ماليه عمومي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تحليل آماري : جمعه15:00 تا 17:00
1اقتصاد سنجي پيشرفته : چهارشنبه08:00 تا 10:00
2اخلاق حرفه اي در مديريت با رويکرد اسلامي : چهارشنبه14:00 تا 16:00
3اقتصاد مديريت : جمعه13:00 تا 15:00
4تحليل آماري (نرم افزار) : چهارشنبه10:00 تا 13:00
5تحليل آماري (نرم افزار) : چهارشنبه10:00 تا 13:00
6تحليل آماري (نرم افزار) : چهارشنبه10:00 تا 13:00
7تحليل آماري (نرم افزار) : چهارشنبه10:00 تا 13:00
8تحليل آماري (نرم افزار) : چهارشنبه10:00 تا 13:00
9اقتصاد خرد : سه شنبه15:00 تا 18:00
10اقتصاد خرد : سه شنبه15:00 تا 18:00
11اقتصاد خرد : سه شنبه15:00 تا 18:00
12اقتصاد خرد : سه شنبه15:00 تا 18:00
13اقتصاد خرد : سه شنبه15:00 تا 18:00
14اقتصاد سنجي مالي پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
15اقتصاد بخش دولتي : پنجشنبه10:00 تا 12:00
16اصول تنظيم و كنترل بودجه دولت : جمعه08:00 تا 10:00
17پول و ارز و بانکداري : چهارشنبه16:00 تا 18:00
18پول و ارز و بانکداري : چهارشنبه16:00 تا 18:00
19امور مالي بين المللي : سه شنبه08:00 تا 10:00
20امور مالي بين المللي : سه شنبه08:00 تا 10:00
21ماليه عمومي : سه شنبه13:00 تا 15:00
22ماليه عمومي : سه شنبه13:00 تا 15:00