برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر ايوب جعفري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
پزشکي از راه دور موازي 155
سيستم هاي مديريت تعمير و نگهداري تخصصي (باليني) - اختياري (بيوالکتريک)
سيستم هاي مديريت تعمير و نگهداري تخصصي (باليني) - اختياري (بيوالکتريک)
سيستم هاي مديريت تعمير و نگهداري تخصصي (باليني) - اختياري (بيوالکتريک)
سيستم هاي مديريت تعمير و نگهداري تخصصي (باليني) - اختياري (بيوالکتريک)
سيستم هاي مديريت تعمير و نگهداري تخصصي (باليني) - اختياري (بيوالکتريک)
سيستم هاي مديريت تعمير و نگهداري تخصصي (باليني) - اختياري (بيوالکتريک)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني : دوشنبه08:00 تا 11:00
1فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني : دوشنبه08:00 تا 11:00
2فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني : دوشنبه08:00 تا 11:00
3فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني : دوشنبه08:00 تا 11:00
4پزشکي از راه دور موازي 155 : دوشنبه15:00 تا 18:00
5سيستم هاي مديريت تعمير و نگهداري تخصصي (باليني) - اختياري (بيوالکتريک) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
6سيستم هاي مديريت تعمير و نگهداري تخصصي (باليني) - اختياري (بيوالکتريک) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
7سيستم هاي مديريت تعمير و نگهداري تخصصي (باليني) - اختياري (بيوالکتريک) : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00