برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر ايوب جعفري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
1فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
2فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
3فرايندهاي سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00