برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر حميد قديري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
تجزيه و تحليل سيستمها
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
1سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
2سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
3سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
4سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
5سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
6سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
7مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
8مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
9مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
10مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
11مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
12مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
13مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
14مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه08:00 تا 13:00 و يكشنبه14:00 تا 17:00
15تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
16تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
17تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
18تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
19تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
20تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
21تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
22تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
23تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
24تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
25تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
26تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
27تجزيه و تحليل سيستمها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00