برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر حميد قديري
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126
آشنايي با مهندسي برق موازي 144
آشنايي با مهندسي برق موازي 144
آشنايي با مهندسي برق موازي 144
آشنايي با مهندسي برق موازي 144
آشنايي با مهندسي برق موازي 144
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد.
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي1
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
روش تحقيق
مباني‌مهندسي‌برق‌ 0
مباني‌مهندسي‌برق‌ 0
مباني مهندسي برق 1 0
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
1تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
2تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
3تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
4تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
5تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
6تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
7تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
8تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
9تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
10تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
11تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
12تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه11:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 15:00
13سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
14سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
15سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
16سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
17سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
18سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
19سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
20سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
21سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
22سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
23سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
24سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
25سيستمهاي كنترل خطي امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
26مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : دوشنبه15:00 تا 18:00
27مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : دوشنبه15:00 تا 18:00
28مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : دوشنبه15:00 تا 18:00
29مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : دوشنبه15:00 تا 18:00
30مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : دوشنبه15:00 تا 18:00
31مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : دوشنبه15:00 تا 18:00
32مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : دوشنبه15:00 تا 18:00
33مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : دوشنبه15:00 تا 18:00
34مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
35مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
36مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
37مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
38مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
39مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
40مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
41مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : سه شنبه08:00 تا 11:00
42سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
43سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
44سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
45سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
46سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
47سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
48سيستم هاي كنترل ديجيتال و غير خطي موازي ارشد 126 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
49آشنايي با مهندسي برق موازي 144 : چهارشنبه15:00 تا 16:00
50آشنايي با مهندسي برق موازي 144 : چهارشنبه15:00 تا 16:00
51آشنايي با مهندسي برق موازي 144 : چهارشنبه15:00 تا 16:00
52آشنايي با مهندسي برق موازي 144 : چهارشنبه15:00 تا 16:00
53آشنايي با مهندسي برق موازي 144 : چهارشنبه15:00 تا 16:00
54تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
55تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
56تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
57تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
58تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
59تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
60تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
61تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
62تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
63تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
64تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
65تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
66تجزيه و تحليل سيستمها امتحان پايان ترم به صورت مشترک برگزار مي گردد. : دوشنبه08:00 تا 11:00
67مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه15:00 تا 18:00
68مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه15:00 تا 18:00
69مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه15:00 تا 18:00
70مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه15:00 تا 18:00
71مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه15:00 تا 18:00
72مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه15:00 تا 18:00
73مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه15:00 تا 18:00
74مدارهاي الكتريكي 2 موازي 150 : يكشنبه15:00 تا 18:00
75مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
76مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
77مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
78مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
79مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
80مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
81مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
82مدارهاي الكتريكي1 : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
83روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
84روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
85روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
86روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
87روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
88روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
89روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
90روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
91روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
92روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
93روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
94روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
95روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
96روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
97روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
98روش تحقيق : چهارشنبه13:00 تا 15:00
99مباني‌مهندسي‌برق‌ 0 : سه شنبه15:00 تا 18:00
100مباني‌مهندسي‌برق‌ 0 : سه شنبه15:00 تا 18:00
101مباني مهندسي برق 1 0 : پنجشنبه08:00 تا 11:00