برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر مهدي ابطحي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ايستايي مخصوص دانشجويان ترم دوم
ايستايي مخصوص دانشجويان ترم دوم
استاتيك و ديناميك
استاتيك و ديناميك
استاتيك و ديناميك
استاتيك و ديناميك
استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي
استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي
استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي
آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات 0
آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات 0
آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات 0
آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات
عمليات کارگاهي
رياضي مهندسي 0
رياضي مهندسي 0
آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات 0
كنترل اتوماتيك 0
كنترل اتوماتيك 0
کنترل غير خطي
کنترل غير خطي
کنترل غير خطي
کنترل غير خطي
کنترل غير خطي
کنترل غير خطي
ايستايي (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم
ايستايي (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم
ايستايي (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ايستايي مخصوص دانشجويان ترم دوم : پنجشنبه08:00 تا 10:00
1ايستايي مخصوص دانشجويان ترم دوم : پنجشنبه08:00 تا 10:00
2استاتيك و ديناميك : پنجشنبه15:00 تا 19:00
3استاتيك و ديناميك : پنجشنبه15:00 تا 19:00
4استاتيك و ديناميك : پنجشنبه15:00 تا 19:00
5استاتيك و ديناميك : پنجشنبه15:00 تا 19:00
6استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي : دوشنبه15:00 تا 18:00
7استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي : دوشنبه15:00 تا 18:00
8استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي : دوشنبه15:00 تا 18:00
9آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات 0 : سه شنبه15:00 تا 17:00
10آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات 0 : سه شنبه15:00 تا 17:00
11آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات 0 : سه شنبه15:00 تا 17:00
12آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات : سه شنبه08:00 تا 10:00
13عمليات کارگاهي : دوشنبه08:00 تا 12:00
14رياضي مهندسي 0 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
15رياضي مهندسي 0 : چهارشنبه08:00 تا 11:00
16آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات 0 : سه شنبه15:00 تا 17:00
17كنترل اتوماتيك 0 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
18کنترل غير خطي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
19کنترل غير خطي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
20کنترل غير خطي : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
21ايستايي (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم : سه شنبه17:00 تا 19:00
22ايستايي (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم : سه شنبه17:00 تا 19:00
23ايستايي (2) مخصوص دانشجويان ترم سوم : سه شنبه17:00 تا 19:00