برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر مهدي ابطحي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي
استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي
استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي
استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي
استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي
استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي
ارتعاشات مكانيكي 0
ارتعاشات مكانيكي 0
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
1استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
2استاتيک و مقاومت مصالح در مهندسي پزشکي : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
3ارتعاشات مكانيكي 0 : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00