برنامه کلاسی ترم 983          آقاي دكتر سعيدرضا حاجيان
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيم موازي 148
حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيم موازي 148
حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيم موازي 148
حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيم موازي 148
حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيم موازي 148
حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيم موازي 148
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيم موازي 148 : چهارشنبه17:00 تا 21:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
1حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيم موازي 148 : چهارشنبه17:00 تا 21:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00
2حفاظت، ايمني و استانداردهاي عمومي آزمايشگاهي و بيم موازي 148 : چهارشنبه17:00 تا 21:00 و پنجشنبه13:00 تا 21:00