برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر ندا احمدي کمازاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
خواص شيميائي و عملکردي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اولي مي باشد ( ورودي 98)
شيمي مواد غذايي 1
سمينار
خواص شيميايي و کاري مواد غذايي
خواص شيميائي و عملکردي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اولي مي باشد ( ورودي 98)
شيمي مواد غذايي 1
خواص شيميايي و کاري مواد غذايي
خواص شيميايي و کاري مواد غذايي
شيمي مواد غذايي 2
سمينار
تکنولوژي روغن
تکنولوژي روغن
تغذيه
شيمي مواد غذايي 2
تکنولوژي روغن
خواص شيميائي و عملکردي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اولي مي باشد ( ورودي 98)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0خواص شيميائي و عملکردي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اولي مي باشد ( ورودي 98) : پنجشنبه15:00 تا 18:00
1شيمي مواد غذايي 1 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
2سمينار : دوشنبه17:00 تا 18:00
3خواص شيميايي و کاري مواد غذايي : سه شنبه15:00 تا 18:00
4خواص شيميائي و عملکردي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اولي مي باشد ( ورودي 98) : پنجشنبه15:00 تا 18:00
5شيمي مواد غذايي 1 : چهارشنبه15:00 تا 18:00
6خواص شيميايي و کاري مواد غذايي : سه شنبه15:00 تا 18:00
7خواص شيميايي و کاري مواد غذايي : سه شنبه15:00 تا 18:00
8شيمي مواد غذايي 2 : دوشنبه15:00 تا 17:00
9سمينار : دوشنبه17:00 تا 18:00
10تکنولوژي روغن : چهارشنبه18:00 تا 20:00
11تکنولوژي روغن : چهارشنبه18:00 تا 20:00
12تغذيه : يكشنبه17:00 تا 20:00
13شيمي مواد غذايي 2 : يكشنبه15:00 تا 17:00
14تکنولوژي روغن : چهارشنبه18:00 تا 20:00
15خواص شيميائي و عملکردي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اولي مي باشد ( ورودي 98) : پنجشنبه15:00 تا 18:00