برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر وحيد بيگدلي راد
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مديريت و تشكيلات كارگاه مخصوص دانشجويان ترم هشتم
روش تحقيق در شهرسازي مخصوص دانشجويان ورودي مهر 97 ( ترم ششم)
روش تحقيق در شهرسازي مخصوص دانشجويان ورودي مهر 97 ( ترم ششم)
حقوق و قوانين شهري مخصوص دانشجويان ورودي مهر 97 ( ترم ششم)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مديريت و تشكيلات كارگاه مخصوص دانشجويان ترم هشتم : يكشنبه17:00 تا 21:00
1روش تحقيق در شهرسازي مخصوص دانشجويان ورودي مهر 97 ( ترم ششم) : دوشنبه15:00 تا 18:00 و چهارشنبه17:00 تا 18:00
2حقوق و قوانين شهري مخصوص دانشجويان ورودي مهر 97 ( ترم ششم) : سه شنبه18:00 تا 20:00