برنامه کلاسی ترم 973          آقاي دكتر وحيد بيگدلي راد
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مدلهاي کمي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم آخر
زبان تخصصي ترم تابستان
زبان تخصصي ترم تابستان
زبان تخصصي ترم تابستان
مدلهاي کمي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم آخر
زبان تخصصي مخصوص دانشجويان ترم آخر
زبان تخصصي مخصوص دانشجويان ترم آخر
زبان تخصصي مخصوص دانشجويان ترم آخر
زبان تخصصي مخصوص دانشجويان ترم آخر
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مدلهاي کمي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم آخر : يكشنبه15:00 تا 20:30
1زبان تخصصي ترم تابستان : دوشنبه14:30 تا 20:00
2زبان تخصصي ترم تابستان : دوشنبه14:30 تا 20:00
3زبان تخصصي ترم تابستان : دوشنبه14:30 تا 20:00
4مدلهاي کمي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم آخر : يكشنبه15:00 تا 20:30
5زبان تخصصي مخصوص دانشجويان ترم آخر : دوشنبه08:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 14:30
6زبان تخصصي مخصوص دانشجويان ترم آخر : دوشنبه08:00 تا 12:30 و دوشنبه13:30 تا 14:30