برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر وحيد بيگدلي راد
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مسکن مخصوص دانشجويان ترم هفتم (ورودي مهر95)
مديريت و تشكيلات كارگاه مخصوص دانشجويان ترم هشتم
مديريت شهري مخصوص دانشجويان ترم اول( ورودي مهر98)
مدلهاي کمي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم اول( ورودي مهر98)- درس جبراني_ مخصوص دانشجويان ليسانس غير مرتبط- پيشنهادي ترم اول
تجارب برنامه ريزي شهري ايران مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97)
زبان تخصصي مخصوص دانشجويان ترم سوم
کارگاه شهرسازي (2) مخصوص دانشجويان ترم پنجم ( ورودي مهر96)
کارگاه شهرسازي (2) مخصوص دانشجويان ترم پنجم ( ورودي مهر96)
مباني مديريت شهري مخصوص دانشجويان ترم پنجم ( ورودي مهر96)
مسکن مخصوص دانشجويان ترم هفتم (ورودي مهر95)
مباني برنامه ريزي شبكه حمل و نقل شهري مخصوص دانشجويان ترم اول ( ورودي مهر98)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مسکن مخصوص دانشجويان ترم هفتم (ورودي مهر95) : يكشنبه13:00 تا 15:00
1مديريت و تشكيلات كارگاه مخصوص دانشجويان ترم هشتم : پنجشنبه15:00 تا 19:00
2مديريت شهري مخصوص دانشجويان ترم اول( ورودي مهر98) : پنجشنبه10:00 تا 12:00
3مدلهاي کمي در شهرسازي مخصوص دانشجويان ترم اول( ورودي مهر98)- درس جبراني_ مخصوص دانشجويان ليسانس غير مرتبط- پيشنهادي ترم اول : چهارشنبه15:00 تا 17:00
4تجارب برنامه ريزي شهري ايران مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97) : چهارشنبه17:00 تا 19:00
5زبان تخصصي مخصوص دانشجويان ترم سوم : پنجشنبه13:00 تا 15:00
6کارگاه شهرسازي (2) مخصوص دانشجويان ترم پنجم ( ورودي مهر96) : دوشنبه08:00 تا 12:00 و دوشنبه13:00 تا 18:00
7مباني مديريت شهري مخصوص دانشجويان ترم پنجم ( ورودي مهر96) : چهارشنبه10:00 تا 12:00
8مسکن مخصوص دانشجويان ترم هفتم (ورودي مهر95) : يكشنبه13:00 تا 15:00
9مباني برنامه ريزي شبكه حمل و نقل شهري مخصوص دانشجويان ترم اول ( ورودي مهر98) : چهارشنبه08:00 تا 10:00