برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر مهدي بشکوه
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
حسابداري مالياتي
حسابداري مالياتي
حسابداري مالياتي
حسابداري مالياتي
پژوهش هاي تجربي حسابداري
بررسي موارد خاص در حسابرسي (افته کاوي)
حسابرسي پيشرفته
حسابرسي پيشرفته
روش تحقيق کيفي
مديريت حقوق و دستمزد
حسابداري مالياتي
حسابداري مالياتي
حسابداري مالياتي
حسابداري مالياتي
پژوهش هاي تجربي حسابداري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0حسابداري مالياتي : سه شنبه18:00 تا 20:00
1حسابداري مالياتي : سه شنبه18:00 تا 20:00
2حسابداري مالياتي : سه شنبه18:00 تا 20:00
3حسابداري مالياتي : سه شنبه18:00 تا 20:00
4پژوهش هاي تجربي حسابداري : پنجشنبه08:00 تا 10:00
5بررسي موارد خاص در حسابرسي (افته کاوي) : جمعه08:00 تا 10:00
6حسابرسي پيشرفته : جمعه10:00 تا 12:00
7حسابرسي پيشرفته : جمعه10:00 تا 12:00
8روش تحقيق کيفي : چهارشنبه16:00 تا 18:00
9مديريت حقوق و دستمزد : پنجشنبه15:00 تا 17:00
10حسابداري مالياتي : چهارشنبه18:00 تا 20:00
11حسابداري مالياتي : چهارشنبه18:00 تا 20:00
12حسابداري مالياتي : چهارشنبه18:00 تا 20:00
13حسابداري مالياتي : چهارشنبه18:00 تا 20:00
14پژوهش هاي تجربي حسابداري : پنجشنبه10:00 تا 12:00