برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر مهدي بشکوه
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
کاربرد قوانين و مقررات مالي، بانکي و بازرگاني در ح
پژوهش هاي تجربي حسابداري
حسابداري مديريت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0کاربرد قوانين و مقررات مالي، بانکي و بازرگاني در ح : جمعه08:00 تا 11:00
1پژوهش هاي تجربي حسابداري : پنجشنبه10:00 تا 12:00
2حسابداري مديريت : پنجشنبه13:00 تا 15:00