برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر ندا رزاقي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
فيزيك پيش دانشگاهي وروديهاي 99
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (1)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2)
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99
فيزيك 2
فيزيك 1 وروديهاي 99
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك 2
فيزيك 2
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
فيزيك پيش دانشگاهي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0فيزيك پيش دانشگاهي وروديهاي 99 : يكشنبه15:00 تا 17:00
1فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
2فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
3فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
4فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
5فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
6فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
7فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
8فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
9فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
10فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
11فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
12فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
13فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
14فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
15فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
16فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
17فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
18فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
19فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
20فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
21فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
22فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
23فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
24فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
25فيزيك عمومي (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
26فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
27فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
28فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
29فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
30فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
31فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
32فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
33فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
34فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
35فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
36فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
37فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
38فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
39فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
40فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
41فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
42فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
43فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
44فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
45فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
46فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
47فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
48فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
49فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
50فيزيك عمومي (2) : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
51فيزيك عمومي (2) وروديهاي 99 : سه شنبه11:00 تا 12:30 و سه شنبه13:30 تا 15:00
52فيزيك 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
53فيزيك 1 وروديهاي 99 : سه شنبه08:00 تا 11:00
54فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
55فيزيك 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
56فيزيك 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
57فيزيك 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
58فيزيك 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
59فيزيك 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
60فيزيك 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
61فيزيك 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
62فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
63فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
64فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
65فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
66فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
67فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
68فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
69فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
70فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
71فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
72فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
73فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
74فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه11:00 تا 13:00
75فيزيك 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
76فيزيك 2 : يكشنبه08:00 تا 11:00
77فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه13:00 تا 15:00
78فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه13:00 تا 15:00
79فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه13:00 تا 15:00
80فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه13:00 تا 15:00
81فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه13:00 تا 15:00
82فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه13:00 تا 15:00
83فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه13:00 تا 15:00
84فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه13:00 تا 15:00
85فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه13:00 تا 15:00
86فيزيك پيش دانشگاهي : يكشنبه13:00 تا 15:00