برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر هما جعفرپورممقاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
نظريه هاي ترجمه
ارزشيابي پيشرفته و ترجمه
اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي
سنجش و ارزشيابي زبان
تدريس عملي
ترجمه متون مطبوعاتي (2)
ترجمه متون مطبوعاتي (2)
روشهاي تدريس زبان انگليسي
روشهاي تدريس زبان انگليسي
روشهاي تدريس زبان انگليسي
روانشناسي تربيتي
تدريس عملي (2) دبيرستان
اصول و روش تدريس
ترجمه متون رسانه اي و مطبوعاتي
ترجمه متون رسانه اي و مطبوعاتي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0نظريه هاي ترجمه : چهارشنبه13:00 تا 15:00
1ارزشيابي پيشرفته و ترجمه : چهارشنبه10:00 تا 12:00
2اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي : چهارشنبه15:00 تا 17:00
3سنجش و ارزشيابي زبان : پنجشنبه08:00 تا 10:00
4تدريس عملي : پنجشنبه10:00 تا 13:00
5ترجمه متون مطبوعاتي (2) : يكشنبه08:00 تا 10:00
6ترجمه متون مطبوعاتي (2) : يكشنبه08:00 تا 10:00
7روشهاي تدريس زبان انگليسي : دوشنبه08:00 تا 12:00
8روشهاي تدريس زبان انگليسي : دوشنبه08:00 تا 12:00
9روشهاي تدريس زبان انگليسي : دوشنبه08:00 تا 12:00
10روانشناسي تربيتي : يكشنبه13:00 تا 15:00
11تدريس عملي (2) دبيرستان : يكشنبه15:00 تا 17:00
12اصول و روش تدريس : دوشنبه13:00 تا 15:00
13ترجمه متون رسانه اي و مطبوعاتي : يكشنبه10:00 تا 12:00
14ترجمه متون رسانه اي و مطبوعاتي : يكشنبه10:00 تا 12:00