برنامه کلاسی ترم 982          خانم دكتر هما جعفرپورممقاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
خواندن متون مطبوعاتي
خواندن متون مطبوعاتي
بررسي مقابله اي ساخت جمله (1)
تدريس عملي (2) دبيرستان
نگارش پيشرفته
اصول و فلسفه آموزش و پرورش
تدريس عملي (1) راهنمايي
تهيه مطالب درسي راهنمايي
اصول و روش تدريس
روانشناسي تربيتي
بيان شفاهي داستان (2)
بيان شفاهي داستان (2)
بيان شفاهي داستان (2)
نظريه هاي ترجمه
روش تدريس مهارتهاي زبان
نظريه هاي روانشناسي زبان
ترجمه متون مطبوعاتي (2) زبان دوم
ترجمه متون مطبوعاتي (2) زبان دوم
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0خواندن متون مطبوعاتي : دوشنبه10:00 تا 12:00
1خواندن متون مطبوعاتي : دوشنبه10:00 تا 12:00
2بررسي مقابله اي ساخت جمله (1) : دوشنبه08:00 تا 10:00
3تدريس عملي (2) دبيرستان : پنجشنبه10:00 تا 12:00
4نگارش پيشرفته : يكشنبه15:00 تا 17:00
5اصول و فلسفه آموزش و پرورش : دوشنبه15:00 تا 17:00
6تدريس عملي (1) راهنمايي : يكشنبه08:00 تا 10:00
7تهيه مطالب درسي راهنمايي : دوشنبه13:00 تا 15:00
8اصول و روش تدريس : يكشنبه10:00 تا 12:00
9روانشناسي تربيتي : يكشنبه13:00 تا 15:00
10بيان شفاهي داستان (2) : چهارشنبه13:00 تا 15:00
11بيان شفاهي داستان (2) : چهارشنبه13:00 تا 15:00
12بيان شفاهي داستان (2) : چهارشنبه13:00 تا 15:00
13نظريه هاي ترجمه : چهارشنبه10:00 تا 12:00
14روش تدريس مهارتهاي زبان : پنجشنبه08:00 تا 10:00
15نظريه هاي روانشناسي زبان : پنجشنبه13:00 تا 15:00
16ترجمه متون مطبوعاتي (2) زبان دوم : چهارشنبه08:00 تا 10:00
17ترجمه متون مطبوعاتي (2) زبان دوم : چهارشنبه08:00 تا 10:00