برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر هما جعفرپورممقاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
سنجش و ارزيابي
روشهاي تدريس زبان انگليسي
روشهاي تدريس زبان انگليسي
روشهاي تدريس زبان انگليسي
اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي
نظريه هاي ترجمه
تدريس عملي
تدريس عملي
ترجمه پيشرفته 2
ترجمه پيشرفته 2
ترجمه متون مطبوعاتي (1) زبان دوم
ترجمه متون مطبوعاتي (1) زبان دوم
تدريس عملي (2) دبيرستان
روش تدريس مهارتهاي زبان
زبان شناسي کاربردي و ترجمه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0سنجش و ارزيابي : يكشنبه13:00 تا 15:00
1روشهاي تدريس زبان انگليسي : يكشنبه08:00 تا 12:00
2روشهاي تدريس زبان انگليسي : يكشنبه08:00 تا 12:00
3روشهاي تدريس زبان انگليسي : يكشنبه08:00 تا 12:00
4اصول و روش تدريس زبانهاي خارجي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
5نظريه هاي ترجمه : چهارشنبه14:00 تا 16:00
6تدريس عملي : چهارشنبه11:00 تا 14:00
7تدريس عملي : چهارشنبه11:00 تا 14:00
8ترجمه پيشرفته 2 : پنجشنبه15:00 تا 17:00
9ترجمه پيشرفته 2 : پنجشنبه15:00 تا 17:00
10ترجمه متون مطبوعاتي (1) زبان دوم : پنجشنبه13:00 تا 15:00
11ترجمه متون مطبوعاتي (1) زبان دوم : پنجشنبه13:00 تا 15:00
12تدريس عملي (2) دبيرستان : يكشنبه15:00 تا 17:00
13روش تدريس مهارتهاي زبان : چهارشنبه08:00 تا 10:00
14زبان شناسي کاربردي و ترجمه : پنجشنبه10:00 تا 12:00