برنامه کلاسی ترم 973          خانم دكتر آتوسا فرخ
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ميکروبيولوژي مواد غذايي (1)
ميکروبيولوژي مواد غذايي (2)
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ميکروبيولوژي مواد غذايي (1) : دوشنبه08:00 تا 13:30
1ميکروبيولوژي مواد غذايي (2) : دوشنبه14:00 تا 17:00
2عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00
3عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي : سه شنبه08:00 تا 13:00 و سه شنبه14:00 تا 17:00