برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر آتوسا فرخ
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ميکروبيولوژي مواد غذايي (1)
تکنولوژي شير و فرآورده ها
تکنولوژي شير و فرآورده ها (2) ورودي 97 به بعد
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي ورودي 97 به بعد
سمينار
تکنولوژي شير و فرآورده ها (1) ورودي 97 به بعد
فناوريهاي نوين در بسته بندي مواد غذايي
تکنولوژي گوشت و شيلات
تکنولوژي گوشت و شيلات
ميکروبيولوژي مواد غذايي (1)
تکنولوژي شير و فرآورده ها
ميکروبيولوژي مواد غذايي (1)
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي ورودي 97 به بعد
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ميکروبيولوژي مواد غذايي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
1تکنولوژي شير و فرآورده ها : چهارشنبه08:00 تا 11:00
2تکنولوژي شير و فرآورده ها (2) ورودي 97 به بعد : پنجشنبه08:00 تا 10:00
3عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي ورودي 97 به بعد : دوشنبه08:00 تا 12:00
4سمينار : پنجشنبه13:00 تا 14:00
5تکنولوژي شير و فرآورده ها (1) ورودي 97 به بعد : دوشنبه13:00 تا 15:00
6فناوريهاي نوين در بسته بندي مواد غذايي : پنجشنبه10:00 تا 12:00
7تکنولوژي گوشت و شيلات : پنجشنبه14:00 تا 16:00
8تکنولوژي گوشت و شيلات : پنجشنبه14:00 تا 16:00
9ميکروبيولوژي مواد غذايي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
10تکنولوژي شير و فرآورده ها : چهارشنبه08:00 تا 11:00
11ميکروبيولوژي مواد غذايي (1) : دوشنبه15:00 تا 17:00
12عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي ورودي 97 به بعد : چهارشنبه15:00 تا 19:00