برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر آتوسا فرخ
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي
اصول بسته بندي مواد غذايي
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي
فناوريهاي نوين در بسته بندي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اول و سوم مي باشد
سمينار 2
عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي
فناوريهاي نوين در بسته بندي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اول و سوم مي باشد
باکتري هاي پروبيوتيک مخصوص دانشجويان وردي جديد 98( ترم اولي ) مي باشد
تکنولوژي شير و فرآورده ها
تکنولوژي شير و فرآورده ها
سمينار 2
باکتري هاي پروبيوتيک مخصوص دانشجويان وردي جديد 98( ترم اولي ) مي باشد
زبان انگليسي تخصصي
زبان انگليسي تخصصي
اصول بسته بندي مواد غذايي
اصول بسته بندي مواد غذايي
سمينار 2
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
1اصول بسته بندي مواد غذايي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
2عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي : سه شنبه15:00 تا 18:00
3عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي : سه شنبه15:00 تا 18:00
4فناوريهاي نوين در بسته بندي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اول و سوم مي باشد : پنجشنبه15:00 تا 17:00
5سمينار 2 : پنجشنبه17:00 تا 18:00
6عمليات واحد در مهندسي صنايع غذايي : چهارشنبه15:00 تا 18:00
7فناوريهاي نوين در بسته بندي مواد غذايي مخصوص دانشجويان ترم اول و سوم مي باشد : پنجشنبه15:00 تا 17:00
8باکتري هاي پروبيوتيک مخصوص دانشجويان وردي جديد 98( ترم اولي ) مي باشد : پنجشنبه18:00 تا 20:00
9تکنولوژي شير و فرآورده ها : سه شنبه08:00 تا 11:00
10تکنولوژي شير و فرآورده ها : پنجشنبه08:00 تا 11:00
11سمينار 2 : پنجشنبه17:00 تا 18:00
12باکتري هاي پروبيوتيک مخصوص دانشجويان وردي جديد 98( ترم اولي ) مي باشد : پنجشنبه18:00 تا 20:00
13زبان انگليسي تخصصي : سه شنبه13:00 تا 15:00
14زبان انگليسي تخصصي : سه شنبه13:00 تا 15:00
15اصول بسته بندي مواد غذايي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
16اصول بسته بندي مواد غذايي : چهارشنبه08:00 تا 10:00
17سمينار 2 : پنجشنبه17:00 تا 18:00