برنامه کلاسی ترم 973          خانم دكتر ندا بيات
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
1ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
2ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
3ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
4ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
5ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
6ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
7ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
8ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00
9ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت ها : دوشنبه08:00 تا 13:00 و دوشنبه14:00 تا 17:00