برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر ندا بيات
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
پول و ارز و بانكداري
ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
اخلاق و احکام کسب و کار
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0اقتصاد خرد : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
1اقتصاد خرد : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
2اقتصاد خرد : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
3اقتصاد خرد : يكشنبه11:00 تا 12:30 و يكشنبه13:30 تا 15:00
4اقتصاد کلان : سه شنبه13:00 تا 16:00
5اقتصاد کلان : سه شنبه13:00 تا 16:00
6اقتصاد کلان : سه شنبه13:00 تا 16:00
7اقتصاد کلان : سه شنبه13:00 تا 16:00
8اقتصاد کلان : سه شنبه13:00 تا 16:00
9اقتصاد کلان : سه شنبه13:00 تا 16:00
10اقتصاد کلان : سه شنبه13:00 تا 16:00
11اقتصاد کلان : سه شنبه13:00 تا 16:00
12اقتصاد خرد : چهارشنبه08:00 تا 11:00
13اقتصاد خرد : چهارشنبه08:00 تا 11:00
14اقتصاد خرد : چهارشنبه08:00 تا 11:00
15اقتصاد خرد : چهارشنبه08:00 تا 11:00
16اقتصاد خرد : چهارشنبه08:00 تا 11:00
17اقتصاد خرد : چهارشنبه08:00 تا 11:00
18اقتصاد خرد : سه شنبه16:00 تا 19:00
19اقتصاد خرد : سه شنبه16:00 تا 19:00
20اقتصاد خرد : سه شنبه16:00 تا 19:00
21اقتصاد خرد : سه شنبه16:00 تا 19:00
22اقتصاد خرد : سه شنبه16:00 تا 19:00
23اقتصاد خرد : سه شنبه16:00 تا 19:00
24پول و ارز و بانكداري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
25پول و ارز و بانكداري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
26پول و ارز و بانكداري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
27پول و ارز و بانكداري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
28پول و ارز و بانكداري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
29پول و ارز و بانكداري : چهارشنبه15:00 تا 18:00
30ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت : سه شنبه10:00 تا 12:00
31اخلاق و احکام کسب و کار : چهارشنبه13:00 تا 15:00
32اخلاق و احکام کسب و کار : چهارشنبه13:00 تا 15:00
33اخلاق و احکام کسب و کار : چهارشنبه13:00 تا 15:00
34اخلاق و احکام کسب و کار : چهارشنبه13:00 تا 15:00
35اخلاق و احکام کسب و کار : چهارشنبه13:00 تا 15:00
36اخلاق و احکام کسب و کار : چهارشنبه13:00 تا 15:00