برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر نيما زرين پنجه
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
نقشه برداري
نقشه برداري
مباني فتوگرامتري
عمليات مباني فتوگرامتري
نقشه برداري
زبان تخصصي
زبان تخصصي
پردازش تصاوير رقومي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0نقشه برداري : چهارشنبه08:00 تا 12:00
1نقشه برداري : چهارشنبه08:00 تا 12:00
2مباني فتوگرامتري : يكشنبه10:00 تا 13:00
3عمليات مباني فتوگرامتري : يكشنبه14:00 تا 16:00
4نقشه برداري : چهارشنبه08:00 تا 12:00
5زبان تخصصي : يكشنبه08:00 تا 10:00
6زبان تخصصي : يكشنبه08:00 تا 10:00
7پردازش تصاوير رقومي : چهارشنبه14:00 تا 17:00