برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر نيما زرين پنجه
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
فتوگرامتري 4 (مثلث بندي هوايي)
زبان تخصصي
کاربرد نقشه برداري در شهرسازي
کاربرد نقشه برداري در شهرسازي
کاربرد نقشه برداري در شهرسازي
کاربرد نقشه برداري در شهرسازي
نظام اطلاعات جغرافيايي (GIS) پيشرفته مخصوص دانشجويان ترم دوم ( ورودي مهر98)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0فتوگرامتري 4 (مثلث بندي هوايي) : يكشنبه14:00 تا 18:00
1زبان تخصصي : يكشنبه12:00 تا 14:00
2کاربرد نقشه برداري در شهرسازي : يكشنبه08:00 تا 12:00
3کاربرد نقشه برداري در شهرسازي : يكشنبه08:00 تا 12:00
4کاربرد نقشه برداري در شهرسازي : پنجشنبه08:00 تا 12:00
5کاربرد نقشه برداري در شهرسازي : پنجشنبه08:00 تا 12:00
6نظام اطلاعات جغرافيايي (GIS) پيشرفته مخصوص دانشجويان ترم دوم ( ورودي مهر98) : چهارشنبه15:00 تا 18:00