برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر ساسان مرادي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
عناصر و جزئيات ساختماني (2) مخصوص دانشجويان ترم اول
تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم
تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم
تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم
تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم
تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم
ساختمان 1 مخصوص دانشجويان ترم پنجم
ساختمان 1 مخصوص دانشجويان ترم پنجم
طرح معماري ارشد (3) مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97)
طرح معماري ارشد (3) مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97)
تنظيم شرايط محيطي (2) مخصوص دانشجويان ترم چهارم
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0عناصر و جزئيات ساختماني (2) مخصوص دانشجويان ترم اول : چهارشنبه13:00 تا 16:00
1تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم : چهارشنبه08:00 تا 10:00
2تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم : سه شنبه14:00 تا 16:00
3تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم : چهارشنبه08:00 تا 10:00
4تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم : چهارشنبه08:00 تا 10:00
5تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم : سه شنبه14:00 تا 16:00
6ساختمان 1 مخصوص دانشجويان ترم پنجم : سه شنبه18:00 تا 20:00
7ساختمان 1 مخصوص دانشجويان ترم پنجم : چهارشنبه10:00 تا 12:00
8طرح معماري ارشد (3) مخصوص دانشجويان ترم سوم (ورودي مهر97) : پنجشنبه10:00 تا 12:00 و پنجشنبه13:00 تا 19:00
9تنظيم شرايط محيطي (2) مخصوص دانشجويان ترم چهارم : سه شنبه16:00 تا 18:00