برنامه کلاسی ترم 991          آقاي دكتر ساسان مرادي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
معماري و اقليم درس اختياري
تنظيم شرايط محيطي (2) مخصوص دانشجويان ترم چهارم
تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم
تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم
سيستم هاي ساختماني مخصوص دانشجويان ترم پنجم
ساختمان2 و گزارش كارگاه مخصوص دانشجويان ترم ششم
تنظيم شرايط محيطي (2) مخصوص دانشجويان ترم چهارم
طرح معماري ارشد (3) مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر98)
طرح معماري ارشد (3) مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر98)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0معماري و اقليم درس اختياري : سه شنبه16:00 تا 19:00
1تنظيم شرايط محيطي (2) مخصوص دانشجويان ترم چهارم : پنجشنبه13:00 تا 15:00
2تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم : پنجشنبه17:00 تا 19:00
3تنظيم شرايط محيطي مخصوص دانشجويان ترم پنجم : پنجشنبه17:00 تا 19:00
4سيستم هاي ساختماني مخصوص دانشجويان ترم پنجم : پنجشنبه15:00 تا 17:00
5ساختمان2 و گزارش كارگاه مخصوص دانشجويان ترم ششم : سه شنبه08:00 تا 12:00
6تنظيم شرايط محيطي (2) مخصوص دانشجويان ترم چهارم : پنجشنبه13:00 تا 15:00
7طرح معماري ارشد (3) مخصوص دانشجويان ترم سوم ( ورودي مهر98) : چهارشنبه08:00 تا 12:00 و چهارشنبه13:00 تا 17:00