برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر مرجان رجبي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آمار کاربردي (2)
آمار توصيفي
آمار توصيفي
آمار توصيفي
آمار توصيفي
آمار کاربردي (1)
آمار کاربردي (2)
آمار کاربردي (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار کاربردي (1)
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمارواحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آمار کاربردي (2) : چهارشنبه16:00 تا 18:00
1آمار توصيفي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
2آمار توصيفي : پنجشنبه15:00 تا 17:00
3آمار توصيفي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
4آمار توصيفي : پنجشنبه13:00 تا 15:00
5آمار کاربردي (1) : چهارشنبه10:00 تا 12:00
6آمار کاربردي (2) : چهارشنبه08:00 تا 10:00
7آمار کاربردي (1) : جمعه11:00 تا 13:00
8آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : سه شنبه08:00 تا 11:00
9آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : سه شنبه08:00 تا 11:00
10آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : سه شنبه08:00 تا 11:00
11آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : سه شنبه08:00 تا 11:00
12آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : سه شنبه08:00 تا 11:00
13آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : سه شنبه08:00 تا 11:00
14آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : سه شنبه08:00 تا 11:00
15آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : سه شنبه08:00 تا 11:00
16آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : سه شنبه08:00 تا 11:00
17آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : سه شنبه08:00 تا 11:00
18آمار کاربردي (1) : جمعه13:00 تا 15:00
19آمارواحتمالات مهندسي : سه شنبه13:00 تا 15:00
20آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه14:00 تا 16:00
21آمارواحتمالات مهندسي : سه شنبه13:00 تا 15:00
22آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه14:00 تا 16:00
23آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه14:00 تا 16:00
24آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه14:00 تا 16:00
25آمارواحتمالات مهندسي : سه شنبه13:00 تا 15:00
26آمارواحتمالات مهندسي : سه شنبه13:00 تا 15:00
27آمارواحتمالات مهندسي : سه شنبه13:00 تا 15:00
28آمارواحتمالات مهندسي : سه شنبه13:00 تا 15:00
29آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه14:00 تا 16:00
30آمارواحتمالات مهندسي : چهارشنبه14:00 تا 16:00
31آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
32آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
33آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
34آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
35آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
36آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
37آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
38آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
39آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
40آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
41آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
42آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
43آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
44آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
45آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
46آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
47آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
48آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
49آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
50آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
51آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
52آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
53آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
54آمار واحتمالات مهندسي : جمعه08:00 تا 11:00
55آمار حياتي و احتمالات : سه شنبه15:00 تا 18:00
56آمار حياتي و احتمالات : سه شنبه15:00 تا 18:00
57آمار حياتي و احتمالات : سه شنبه15:00 تا 18:00
58آمار حياتي و احتمالات : سه شنبه15:00 تا 18:00
59آمار حياتي و احتمالات : پنجشنبه08:00 تا 11:00
60آمار حياتي و احتمالات : پنجشنبه08:00 تا 11:00
61آمار حياتي و احتمالات : پنجشنبه08:00 تا 11:00
62آمار حياتي و احتمالات : پنجشنبه08:00 تا 11:00