برنامه کلاسی ترم 992          خانم دكتر مرجان رجبي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (1)
آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
آمار و كاربرد آن در مديريت (2)
آمار کاربردي (2)
آمار کاربردي (2)
آمار کاربردي (2)
آمار کاربردي (2)
آمار کاربردي (2)
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
آمار حياتي و احتمالات
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
1آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
2آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
3آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
4آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
5آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
6آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
7آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
8آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
9آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
10آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : يكشنبه08:00 تا 11:00
11آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
12آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
13آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
14آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
15آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
16آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
17آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
18آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
19آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
20آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
21آمار و كاربرد آن در مديريت (1) : چهارشنبه08:00 تا 11:00
22آمار و كاربرد آن در مديريت (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
23آمار و كاربرد آن در مديريت (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
24آمار و كاربرد آن در مديريت (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
25آمار و كاربرد آن در مديريت (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
26آمار و كاربرد آن در مديريت (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
27آمار و كاربرد آن در مديريت (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
28آمار و كاربرد آن در مديريت (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
29آمار و كاربرد آن در مديريت (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
30آمار و كاربرد آن در مديريت (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
31آمار و كاربرد آن در مديريت (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
32آمار کاربردي (2) : سه شنبه14:00 تا 16:00
33آمار کاربردي (2) : چهارشنبه15:00 تا 17:00
34آمار کاربردي (2) : يكشنبه13:00 تا 15:00
35آمار کاربردي (2) : سه شنبه11:00 تا 13:00
36آمار کاربردي (2) : سه شنبه18:00 تا 20:00
37آمار حياتي و احتمالات : يكشنبه15:00 تا 18:00
38آمار حياتي و احتمالات : يكشنبه15:00 تا 18:00
39آمار حياتي و احتمالات : يكشنبه15:00 تا 18:00
40آمار حياتي و احتمالات : يكشنبه15:00 تا 18:00
41آمار حياتي و احتمالات : يكشنبه15:00 تا 18:00
42آمار حياتي و احتمالات : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
43آمار حياتي و احتمالات : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
44آمار حياتي و احتمالات : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
45آمار حياتي و احتمالات : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00
46آمار حياتي و احتمالات : چهارشنبه11:00 تا 12:30 و چهارشنبه13:30 تا 15:00