برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر محمد امين اديبي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تئوري‌ احتمالات‌ و كاربرد آن‌ 0
جبر خطي 0
آمار و احتمالات پيشرفته
آمار و احتمالات پيشرفته
مديريت و تحليل ريسک مالي 0
مديريت و تحليل ريسک مالي 0
مديريت و تحليل ريسک مالي 0
مديريت و تحليل ريسک مالي 0
مديريت و تحليل ريسک مالي 0
مديريت و تحليل ريسک مالي 0
مديريت و تحليل ريسک مالي 0
مديريت و تحليل ريسک مالي 0
مدلهاي انتخاب سبد سرمايه گذاري 0
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تئوري‌ احتمالات‌ و كاربرد آن‌ 0 : يكشنبه08:00 تا 12:00
1جبر خطي 0 : يكشنبه15:00 تا 18:00
2آمار و احتمالات پيشرفته : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
3مديريت و تحليل ريسک مالي 0 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
4مديريت و تحليل ريسک مالي 0 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
5مديريت و تحليل ريسک مالي 0 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
6مديريت و تحليل ريسک مالي 0 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
7مديريت و تحليل ريسک مالي 0 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
8مديريت و تحليل ريسک مالي 0 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
9مديريت و تحليل ريسک مالي 0 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
10مديريت و تحليل ريسک مالي 0 : پنجشنبه08:00 تا 11:00
11مدلهاي انتخاب سبد سرمايه گذاري 0 : چهارشنبه15:00 تا 18:00