برنامه کلاسی ترم 982          آقاي دكتر محمد امين اديبي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي)
تئوري‌ احتمالات‌ و كاربرد آن‌
جبر خطي
مديريت مالي و کنترل هزينه پروژه
مديريت مالي و کنترل هزينه پروژه
مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي)
مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي)
مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي)
مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي)
مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي)
آمارواحتمالات
آمارواحتمالات
آمارواحتمالات
آمارواحتمالات
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي) : پنجشنبه08:00 تا 11:00
1تئوري‌ احتمالات‌ و كاربرد آن‌ : سه شنبه15:00 تا 19:00
2جبر خطي : يكشنبه15:00 تا 18:00
3مديريت مالي و کنترل هزينه پروژه : پنجشنبه11:00 تا 12:30 و پنجشنبه13:30 تا 15:00
4مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي) : پنجشنبه08:00 تا 11:00
5مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي) : پنجشنبه08:00 تا 11:00
6مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي) : پنجشنبه08:00 تا 11:00
7مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي) : پنجشنبه08:00 تا 11:00
8مباحث منتخب در مهندسي صنايع (داده کاوي) : پنجشنبه08:00 تا 11:00
9آمارواحتمالات : چهارشنبه18:00 تا 20:00
10آمارواحتمالات : چهارشنبه18:00 تا 20:00
11آمارواحتمالات : چهارشنبه18:00 تا 20:00
12آمارواحتمالات : چهارشنبه18:00 تا 20:00