برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر محمد امين اديبي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تئوري‌ احتمالات‌ و كاربرد آن‌
جبر خطي
تحليل آماري چند متغيره
مدلهاي انتخاب سبد سرمايه گذاري
مديريت و تحليل ريسک مالي
مديريت و تحليل ريسک مالي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تئوري‌ احتمالات‌ و كاربرد آن‌ : يكشنبه15:00 تا 19:00
1جبر خطي : سه شنبه18:00 تا 21:00
2تحليل آماري چند متغيره : پنجشنبه15:00 تا 18:00
3مدلهاي انتخاب سبد سرمايه گذاري : پنجشنبه18:00 تا 21:00
4مديريت و تحليل ريسک مالي : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00