برنامه کلاسی ترم 991          آقاي دكتر محمد امين اديبي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
آمار واحتمالات مهندسي
تحليل آماري چند متغيره
تجزيه و تحليل حوادث
تئوري‌ احتمالات‌ و كاربرد آن‌
جبر خطي
تجزيه و تحليل حوادث
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
1آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
2آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
3آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
4آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
5آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
6آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
7آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
8آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
9آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
10آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
11آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
12آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
13آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
14آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
15آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
16آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
17آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
18آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
19آمار واحتمالات مهندسي : چهارشنبه16:00 تا 19:00
20تحليل آماري چند متغيره : پنجشنبه15:00 تا 18:00
21تجزيه و تحليل حوادث : پنجشنبه18:00 تا 21:00
22تئوري‌ احتمالات‌ و كاربرد آن‌ : سه شنبه15:00 تا 19:00
23جبر خطي : يكشنبه15:00 تا 18:00
24تجزيه و تحليل حوادث : پنجشنبه18:00 تا 21:00