برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر رضا احتشام راثي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
زبان تخصصي پيشرفته
مديريت زنجيره تامين پيشرفته
اجراي استراتژي در بنگاه هاي صنعتي
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
تجزيه و تحليل مدلهاي کمي در تصميم گيري هاي مديريت
تجزيه و تحليل مدلهاي کمي در تصميم گيري هاي مديريت
تجزيه و تحليل مدلهاي کمي در تصميم گيري هاي مديريت
مديريت رفتار سازماني
مديريت رفتار سازماني
مديريت رفتار سازماني
تصميم گيري براي مديران
تصميم گيري براي مديران
تصميم گيري براي مديران
تصميم گيري براي مديران
سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع
سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع
سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع
سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع
مهارت آموزي، آموزش و توسعه منابع انساني
مديريت عمليات خدمات
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
1زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
2زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
3زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
4زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
5زبان تخصصي پيشرفته : پنجشنبه17:00 تا 19:00
6مديريت زنجيره تامين پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
7اجراي استراتژي در بنگاه هاي صنعتي : پنجشنبه10:00 تا 12:00
8نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
9نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
10نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
11نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
12نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
13نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
14نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
15نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
16نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه15:00 تا 17:00
17تجزيه و تحليل مدلهاي کمي در تصميم گيري هاي مديريت : پنجشنبه13:00 تا 15:00
18تجزيه و تحليل مدلهاي کمي در تصميم گيري هاي مديريت : پنجشنبه13:00 تا 15:00
19تجزيه و تحليل مدلهاي کمي در تصميم گيري هاي مديريت : پنجشنبه13:00 تا 15:00
20مديريت رفتار سازماني : جمعه08:00 تا 11:00
21مديريت رفتار سازماني : جمعه08:00 تا 11:00
22مديريت رفتار سازماني : جمعه08:00 تا 11:00
23تصميم گيري براي مديران : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
24تصميم گيري براي مديران : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
25سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع : يكشنبه18:00 تا 21:00
26سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع : يكشنبه18:00 تا 21:00
27سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع : يكشنبه18:00 تا 21:00
28سيستم هاي خريد، انبارداري و توزيع : يكشنبه18:00 تا 21:00
29مهارت آموزي، آموزش و توسعه منابع انساني : جمعه15:00 تا 17:00
30مديريت عمليات خدمات : يكشنبه15:00 تا 18:00