برنامه کلاسی ترم 972          آقاي دكتر رضا احتشام راثي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
مهارت آموزي، آموزش و توسعه منابع انساني تخصصي- درصورت اتمام دروس پايه واصلي وجبراني مجازبه اخذ دروي تخصصي ميباشيد.)
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت گروه1(دانشجوي عزيزدرصورت انتخاب گروه1 فقط از دروس مشخصه گروه مذکورمجازبه انتخاب ميباشيد)
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت گروه1(دانشجوي عزيزدرصورت انتخاب گروه1 فقط از دروس مشخصه گروه مذکورمجازبه انتخاب ميباشيد)
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت گروه1(دانشجوي عزيزدرصورت انتخاب گروه1 فقط از دروس مشخصه گروه مذکورمجازبه انتخاب ميباشيد)
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت گروه1(دانشجوي عزيزدرصورت انتخاب گروه1 فقط از دروس مشخصه گروه مذکورمجازبه انتخاب ميباشيد)
فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت گروه1(دانشجوي عزيزدرصورت انتخاب گروه1 فقط از دروس مشخصه گروه مذکورمجازبه انتخاب ميباشيد)
مديريت رفتار سازماني پيشرفته تخصصي -اصلي
مديريت رفتار سازماني پيشرفته تخصصي -اصلي
سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع
سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع
سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع
سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع
سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع
سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع
مديريت بازاريابي اصلي
مديريت بازاريابي اصلي
مديريت بازاريابي اصلي
سمينار در مديريت توليد و عمليات
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
زبان تخصصي
تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان و مديريت
تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان و مديريت
تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان و مديريت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0مهارت آموزي، آموزش و توسعه منابع انساني تخصصي- درصورت اتمام دروس پايه واصلي وجبراني مجازبه اخذ دروي تخصصي ميباشيد.) : پنجشنبه10:00 تا 12:00
1نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
2نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
3نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
4نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
5نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
6نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
7نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
8نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
9نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته : پنجشنبه08:00 تا 10:00
10فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت گروه1(دانشجوي عزيزدرصورت انتخاب گروه1 فقط از دروس مشخصه گروه مذکورمجازبه انتخاب ميباشيد) : پنجشنبه13:00 تا 15:00
11فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت گروه1(دانشجوي عزيزدرصورت انتخاب گروه1 فقط از دروس مشخصه گروه مذکورمجازبه انتخاب ميباشيد) : پنجشنبه13:00 تا 15:00
12فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت گروه1(دانشجوي عزيزدرصورت انتخاب گروه1 فقط از دروس مشخصه گروه مذکورمجازبه انتخاب ميباشيد) : پنجشنبه13:00 تا 15:00
13فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت گروه1(دانشجوي عزيزدرصورت انتخاب گروه1 فقط از دروس مشخصه گروه مذکورمجازبه انتخاب ميباشيد) : پنجشنبه13:00 تا 15:00
14فلسفه نظريه هاي سازمان و مديريت گروه1(دانشجوي عزيزدرصورت انتخاب گروه1 فقط از دروس مشخصه گروه مذکورمجازبه انتخاب ميباشيد) : پنجشنبه13:00 تا 15:00
15مديريت رفتار سازماني پيشرفته تخصصي -اصلي : جمعه11:00 تا 12:30 و جمعه13:30 تا 15:00
16سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع : يكشنبه18:00 تا 21:00
17سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع : يكشنبه18:00 تا 21:00
18سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع : يكشنبه18:00 تا 21:00
19سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع : يكشنبه18:00 تا 21:00
20سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع : يكشنبه18:00 تا 21:00
21سيستم هاي خريدوانبارداري و توزيع : يكشنبه18:00 تا 21:00
22مديريت بازاريابي اصلي : جمعه08:00 تا 11:00
23مديريت بازاريابي اصلي : جمعه08:00 تا 11:00
24مديريت بازاريابي اصلي : جمعه08:00 تا 11:00
25سمينار در مديريت توليد و عمليات : پنجشنبه18:00 تا 21:00
26زبان تخصصي : جمعه15:00 تا 17:00
27زبان تخصصي : جمعه15:00 تا 17:00
28زبان تخصصي : جمعه15:00 تا 17:00
29زبان تخصصي : جمعه15:00 تا 17:00
30زبان تخصصي : جمعه15:00 تا 17:00
31زبان تخصصي : جمعه15:00 تا 17:00
32زبان تخصصي : جمعه15:00 تا 17:00
33زبان تخصصي : جمعه15:00 تا 17:00
34زبان تخصصي : جمعه15:00 تا 17:00
35تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان و مديريت : پنجشنبه16:00 تا 18:00
36تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان و مديريت : پنجشنبه16:00 تا 18:00
37تحليل فلسفي نظريه هاي سازمان و مديريت : پنجشنبه16:00 تا 18:00