برنامه کلاسی ترم 981          آقاي دكتر علي محتشمي
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
کاربرد هوش مصنوعي در مديريت
کاربرد هوش مصنوعي در مديريت
کاربرد هوش مصنوعي در مديريت
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
کاربرد تئوري تصميم گيري
کاربرد تئوري تصميم گيري
کاربرد تئوري تصميم گيري
کاربرد تئوري تصميم گيري
کاربرد تئوري تصميم گيري
سمينار در مديريت توليد و عمليات
پژوهش عملياتي (2)
پژوهش عملياتي (2)
پژوهش عملياتي (2)
مديريت توليد
مديريت توليد
مدل سازي رياضي در مديريت مالي
مدل سازي رياضي در مديريت مالي
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0کاربرد هوش مصنوعي در مديريت : پنجشنبه13:00 تا 15:00
1کاربرد هوش مصنوعي در مديريت : پنجشنبه13:00 تا 15:00
2کاربرد هوش مصنوعي در مديريت : پنجشنبه13:00 تا 15:00
3تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
4تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
5تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
6تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
7تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
8تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
9تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
10تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
11تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
12تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
13تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
14تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
15تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
16تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
17تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
18تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
19تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
20تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
21تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
22تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
23تحليل آماري : چهارشنبه13:00 تا 15:00
24کاربرد تئوري تصميم گيري : چهارشنبه08:00 تا 10:00
25کاربرد تئوري تصميم گيري : چهارشنبه08:00 تا 10:00
26کاربرد تئوري تصميم گيري : چهارشنبه08:00 تا 10:00
27کاربرد تئوري تصميم گيري : چهارشنبه08:00 تا 10:00
28کاربرد تئوري تصميم گيري : چهارشنبه08:00 تا 10:00
29سمينار در مديريت توليد و عمليات : چهارشنبه15:00 تا 18:00
30پژوهش عملياتي (2) : يكشنبه08:00 تا 11:00
31پژوهش عملياتي (2) : يكشنبه08:00 تا 11:00
32پژوهش عملياتي (2) : يكشنبه08:00 تا 11:00
33مديريت توليد : يكشنبه13:00 تا 17:00
34مديريت توليد : يكشنبه13:00 تا 17:00
35مدل سازي رياضي در مديريت مالي : پنجشنبه08:00 تا 10:00
36مدل سازي رياضي در مديريت مالي : پنجشنبه10:00 تا 12:00