برنامه کلاسی ترم 981          خانم دكتر سهيلا خويشتن دار
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
کاربرد كامپيوتر در مديريت‌
کاربرد كامپيوتر در مديريت‌
کاربرد كامپيوتر در مديريت‌
کاربرد كامپيوتر در مديريت‌
کاربرد كامپيوتر در مديريت‌
کاربرد كامپيوتر در مديريت‌
کاربرد كامپيوتر در مديريت‌
کاربرد كامپيوتر در مديريت‌
کاربرد كامپيوتر در مديريت‌
پژوهش عملياتي (2)
پژوهش عملياتي (2)
مديريت توليد
مديريت توليد
مديريت توليد
مديريت توليد و عمليات
مديريت توليد و عمليات
روش تحقيق
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0کاربرد كامپيوتر در مديريت‌ : دوشنبه08:00 تا 11:00
1کاربرد كامپيوتر در مديريت‌ : دوشنبه08:00 تا 11:00
2کاربرد كامپيوتر در مديريت‌ : دوشنبه08:00 تا 11:00
3کاربرد كامپيوتر در مديريت‌ : دوشنبه08:00 تا 11:00
4کاربرد كامپيوتر در مديريت‌ : دوشنبه08:00 تا 11:00
5کاربرد كامپيوتر در مديريت‌ : دوشنبه08:00 تا 11:00
6کاربرد كامپيوتر در مديريت‌ : دوشنبه08:00 تا 11:00
7کاربرد كامپيوتر در مديريت‌ : دوشنبه08:00 تا 11:00
8کاربرد كامپيوتر در مديريت‌ : دوشنبه08:00 تا 11:00
9پژوهش عملياتي (2) : چهارشنبه14:00 تا 18:00
10پژوهش عملياتي (2) : چهارشنبه14:00 تا 18:00
11مديريت توليد : جمعه13:00 تا 16:00
12مديريت توليد : جمعه13:00 تا 16:00
13مديريت توليد : جمعه13:00 تا 16:00
14مديريت توليد و عمليات : چهارشنبه10:00 تا 12:00
15مديريت توليد و عمليات : چهارشنبه10:00 تا 12:00
16روش تحقيق : دوشنبه15:00 تا 17:00
17مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : جمعه08:00 تا 12:00
18مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : جمعه08:00 تا 12:00
19مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : جمعه08:00 تا 12:00
20مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : دوشنبه11:00 تا 15:00
21مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : دوشنبه11:00 تا 15:00
22مباني و كاربرد كامپيوتر در مديريت : دوشنبه11:00 تا 15:00