برنامه کلاسی ترم 983          خانم دكتر سهيلا خويشتن دار
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
مباني و كاربرد كامپيوتر
مباني و كاربرد كامپيوتر
مباني و كاربرد كامپيوتر
مباني و كاربرد كامپيوتر
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
1تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
2تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
3تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
4تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
5تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
6تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
7تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
8تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
9تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
10تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
11تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
12مباني و كاربرد كامپيوتر : يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه13:00 تا 21:00
13مباني و كاربرد كامپيوتر : يكشنبه13:00 تا 21:00 و دوشنبه13:00 تا 21:00
14تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
15تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
16تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
17تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00
18تحقيق در عمليات (2) : شنبه08:00 تا 12:00 و شنبه13:00 تا 21:00